Uppdaterade agendor visar väg för att nå målen i Agenda 2030

2021-12-22

Tydligare fokus på genomgripande samhällsomställning och att omsätta kunskap till handling. Det är några av ändringarna i de strategiska forskningsagendorna för klimat och hållbart samhällsbyggande, som har uppdaterats under 2021.

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande

Tre år har passerat sedan de strategiska agendorna för de nationella forskningsprogrammen om klimat och hållbart samhällsbyggande lanserades. En revidering har nu gjorts mot bakgrund av lärdomar från denna period, medelsförstärkning från regeringen och de samhällsförändringar som ägt rum sedan den första agendan.

En central del i arbetet med att uppdatera agendorna har varit tidsaspekten; det är mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda.

– Nu är det tid att omsätta kunskap till handling och se till att forskning och innovation kommer till nytta. Därför har vi haft ett tydligare fokus på transformation och de förändringar som behövs för att åstadkomma detta, säger Jon Loit, forskningssekreterare på Formas och en av de ansvariga för agendan om hållbart samhällsbyggande.

I de nya versionerna av agendorna har programmets riktning tydliggjorts genom preciserade beskrivningar av teman, perspektiv och relaterade mål. Dessutom har texterna kortats ned för att göra dem mer lättlästa.

Innehållsmässigt har den reviderade agendan för klimat tydliggjort att programmet ska bidra med kunskap för en genomgripande samhällsomställning. Detta genom att finansiera forskning och innovation som kan bidra till snabba utsläppsminskningar, anpassa samhällen till ett förändrat klimat samt verka för att klimatarbetet bedrivs i linje med en långsiktig hållbar utveckling. Dessutom stärks kopplingen mellan klimat och biologisk mångfald.

– Dessa frågor fanns med i den ursprungliga agendan, men har nu fått mer framträdande plats, säger Malin Mobjörk, forskningssekreterare på Formas och en av de ansvariga för agendan om klimat.

I agendan för hållbart samhällsbyggande har tematiska mål formulerats. Några av dessa är bostadsförsörjning för alla, ökad andel hållbara resor och transporter, livsmiljöer som påverkar folkhälsan positivt samt minskade klimatavtryck i byggande och förvaltning. Ytterligare en skillnad i agendan om hållbart samhällsbyggande är ett nytt kapitel om statliga forskningsfinansiärer och myndigheters olika ansvar, med information om strategiska innovationsprogram och EU-satsningar.

– Tanken är att ge överblick över finansieringen för svenska aktörer att söka på området, säger Jon Loit.

Det är mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda, en tidsaspekt som varit central i arbetet med att uppdatera agendorna. Foto: iStock

Uppdaterad:12 januari 2022