Ny utvärdering av strategiska innovationsprogram

2021-12-15

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, stärkt internationell konkurrenskraft och kraftsamling inom områden som är viktiga för Sverige. En ny stor utvärdering presenteras nu av program som varit igång i sex år.

Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation inom områden som är viktiga för Sverige. Programmen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft.

Fem program i den tredje omgången som startade 2015 har nu genomgått en stor utvärdering: Drive Sweden, hållbara mobilitetslösningar, InfraSweden2030, transportinfrastruktur, Medtech4Health, medicinteknik, Smart Built Environment, samhällsbyggnad och RE:Source, hållbar materialanvändning.

Utvärderingen visar att programmen har bidragit till bred samverkan och stärkt internationell konkurrenskraft hos aktörer som deltagit och till mobilisering och förnyelse av deras respektive områden. Utvärderingarna av de tidigare omgångarna av program i satsningen har visat på liknande effekter.

– Sexårsutvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen visar återigen på programmens goda utveckling och hur de bidrar till förnyelse, mobilisering och kraftsamling inom sina respektive områden. Programmens arbete, liksom utvärderingsresultatet, är viktiga för det fortsatta arbetet med utformningen av nästa generations strategiska innovationsprogram och för att åstadkomma lösningar på globala samhällsutmaningar, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Utvärderingen, som har genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco, utgör underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering av programmen.

Samverkan och stärkt konkurrenskraft

Utvärderingen visar att forsknings- och innovationsprojekt inom programmen har bidragit till bred samverkan mellan företag, offentliga organisationer, universitet och högskolor samt forskningsinstitut. Följdprojekt och utveckling av prototyper är vanliga effekter. Företag, universitet och högskolor samt forskningsinstitut har stärkt sin internationella konkurrenskraft och förväntningarna på framtida kommersiella effekter är höga bland företagen som deltagit. Forskningen inom universitet och högskolor och forskningsinstitut har fått inriktning av ökad relevans för näringsliv och offentlig sektor, medan offentliga organisationer har stärkt kvaliteten i sina verksamheter.

Nationell kraftsamling och mobilisering

Programmen har åstadkommit nationell kraftsamling och har mobiliserat aktörer att arbeta tillsammans efter en gemensam agenda inom sina respektive områden, inte minst genom att många små och medelstora företag deltagit. Programmen har också tagit sig an utmaningar och behov som är gemensamma för respektive område, bland annat för att understödja framtida forsknings- och innovationsprojekt och underlätta implementering av innovationer, vilket kan vara några av de viktigaste effekterna av programmen när det gäller att stärka innovationssystemet. Programmen har även bidragit till att teknologi spridits mellan branscher.

Läs utvärderingarna


Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. Formas, Vinnova och Energimyndigheten finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram.

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram

Kontakt

Sandra Karlström, analytiker, Vinnova.

Peter Stern, analytiker, Energimyndigheten.

Uppdaterad:15 december 2021
Sidansvarig: Karla Anaya-Carlsson