Utifrån IPCC-rapporten. Vilken finansierad forskning finns hos Formas?

2021-08-25

Utifrån att IPCC:s delrapport "2021 - Den naturvetenskapliga grunden" nyligen presenterades följer här ett urval av den forskning inom fältet som är finansierad av Formas.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet är tioårigt och startade 2017.

För att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställning och anpassning – i Sverige, inom EU och globalt. För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika ämnesområden liksom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskning och innovation.

Formas har fått i uppdrag att leda programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Programmets satsningar baseras på en strategisk forskningsagenda Länk till annan webbplats.. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta och befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram.

Från och med 2021 uppgår programmets budget till 230 miljoner kronor per år.

Under rubriken Finansierade projekt (Klimat - Formas)  Länk till annan webbplats.finns en sammanställning över den forskning som pågår. Exempelvis:

  • Extremväder
  • E.g Klimatextremer för Sverige: kunskapsläget och betydelse för anpassning och mitigation
  • Extreme events in the coastal zone – a multidisciplinary approach for better preparedness
  • Klimaträttvisa
  • E.g Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar (DICE)
  • Styrning, rättvisa och motstånd – på väg mot ett fossilfritt välfärdssamhälle
  • Gräsrotsinitiativ mot den globala uppvärmningen - effekter, hinder och framgångsfaktorer
  • Klimatmodellering
  • Val, värderingar och osäkerhet i modellering av framtida klimat

Utlysningen om extremväder (som innefattade även andra program och inte bara klimat) samt alla finansierade projekt kan man läsa om här:

Extremväders konsekvenser på människor, samhällen och natur: värmeböljor torka och skogsbränder - Formas Länk till annan webbplats.

17 projekt tilldelas medel i Formas utlysning om extremväder - Formas Länk till annan webbplats.

Likaså Formas tidigare satsning om skogsbränder

Vad lärde vi av skogsbranden 2014? - Formas Länk till annan webbplats.


 

Uppdaterad:26 augusti 2021