Tio kemikaliesmarta projekt får finansiering

2021-06-17

Formas forskarråd har beslutat att finansiera tio projekt inom området cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Totalt får projekten dela på nästan 40 miljoner kronor genom utlysningen Resurseffektivt och kemikaliesmart.

Ju hårdare krav som ställs på halter av farliga ämnen i material och produkter, desto svårare blir det att nå visionen om en cirkulär och resurseffektiv ekonomi eftersom mer material efter användning måste fasas ut till förbränning eller deponi i stället för att återvinnas. Ett av fokusområdena i Sveriges nationella strategi för cirkulär ekonomi är just beröringspunkterna mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö och hur dessa mål måste lösas tillsammans.

Utlysningen syftade till att öka förutsättningarna för att en cirkulär ekonomi och en giftfri miljö ska kunna uppnås sida vid sida genom att ge möjlighet till samarbeten mellan forskare som är verksamma inom dessa områden.

Totalt ansökte 40 projekt om forskningsmedel för maximalt tvååriga projekt. Projekten var till största del tekniska och handlade om återvinningsprocesser av olika slag men det fanns också de som gjorde andra angrepp på problemet:

— Två exempel på projekt jag tycker närmade sig kärnfrågan på ett utmärkt sätt är dels ett som handlade om hur CE-aktörer kan screena för skadliga ämnen och kommunicera produktsäkerhet och dels ett som handlar om en rättvis prövning av restmaterial och hur vi kan utveckla styrmedel för att balansera målkonflikten. Det säger Louise Staffas, forskningssekreterare och ansvarig för utlysningen.

Läs mer om utlysningen och se detaljerad beslutslista

Återvunnet material i livsmedelsförpackningar och risken för kontamination av toxiska ämnen - ett integrerat arbetssätt för att uppnå målen om säkra livsmedel och en cirkulär ekonomi

Johan Lundqvist, Sveriges lantbruksuniversitet

Hur når vi en giftfri cirkulär ekonomi?

Marlene Ågerstrand, Stockholms universitet

Utveckling av en tandemmodell för textilåtervinning och kemikalieanalys av textila restströmmar - Re: Start

Aji Pallikunnel Mathew, Stockholms universitet

Integrerad återvinning och avgiftning av förorenade plastavfallsströmmar med hydrotermisk förvätskning (HTL)/Solvoly

Cecilia Mattsson, RISE SICOMP AB

Systemomställning och tjänsteinnovation CHEmical Safety to Support circular economy (CHESS)

Agnieszka Hunka, RISE, Research Institutes of Sweden

Cirkulär återvinning av polyester och polyuretanblandat textilavfall för en giftfri miljö

Zengwei Guo, RISE IVF

Avgiftning och stålframställningsrester via noll avfalls teknik - DEZEWAT

Martina Petranikova, Chalmers tekniska högskola

En rättvis prövning för restmaterial: Hur kan vi utveckla policy och styrmedel för att balansera målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö?

Joakim Krook, Linköpings universitet

Resurseffektiva och giftfria materialströmmar från träavfall

Stergios Adamopoulos, Sveriges lantbruksuniversitet

Att möjliggöra säkra och cirkulära materialflöden. En fallstudie av PFAS i livscykeln för matförpackningar

Ingrid Ericson Jogsten, Örebro universitet

Kontakt

Uppdaterad:17 juni 2021