135 miljoner till samhällsplanering för omställning

2021-06-17

Hur kan underjorden användas som resurs i samhällsplaneringen? Hur kan AI användas för att utveckla högupplösta kartor? Och hur kan det svenska planeringssystemet utvecklas för att hantera storskaliga markanvändningskonflikter? Det är några av frågeställningarna i de nya forskningsprojekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen. Formas delar nu ut nästan 135 miljoner kronor till 11 lärosäten och 19 projekt, som ska bidra med både nytänkande och samhällsnytta till den omställning som behövs.

Projekten tar sig an samhällsplanering från olika ansatser och infallsvinklar. Deras tematiska ämnesområden berör såväl miljömässiga och sociala som ekonomiska aspekter. Projekten handlar om till exempel:

  • naturbaserade lösningar och grön infrastruktur,
  • alternativa boendeformer,
  • geosystemtjänster,
  • kollektivtrafik,
  • energigemenskaper,
  • avfallshantering,
  • tillgänglighetsaspekter mm.

Gemensamt för flera av projekten är att de har fokus på sammanhanget där samhällsplaneringen genomförs; styrmedel, beslutsprocesser, policys och regelverk samt mål- och intressekonflikter. Det kan handla om rättsliga perspektiv på markanvändningskonflikter, offentliga upphandlingar som planeringsverktyg, samverkan och lärande mellan olika planeringsnivåer, tilliten mellan medborgare och planerare, strategier för att hantera ”lömska” problem och bättre underlag för planeringen i form av AI-utvecklade kartor.

– Alla projekt har tydliga inslag av tvärvetenskap, och vi ser också att samverkan mellan aktörer är genomgående, säger Jon Loit, forskningssekreterare på Formas, som fortsätter: Offentliga organisationer, särskilt kommuner, regioner och myndigheter, medverkar aktivt i projekten och det tror vi är en garant för att forskningens inriktning blir rätt utifrån de medverkandes behov, men också för att resultaten från projekten kommer till användning, både under själva forskningsprocessen och efteråt.

– Två av målsättningarna med det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande är just att öka forskningsresultatens genomslag i samhället och att skapa synergier mellan aktörer, säger Anna Hult, även hon forskningssekreterare på Formas. Hon fortsätter: Därför har vi ett särskilt krav att projekten, när de slutrapporterar, också ska skriva en policy brief med sina slutsatser och rekommendationer för hur den svenska samhällsplaneringen ska utvecklas för en omställning till ett hållbart samhälle. Vi hoppas att de här projekten ska våga tänka stort och verkligen ifrågasätta grunderna för dagens praktik, och ge nya infallsvinklar kring hur samhällsplaneringen behöver förändras för att ställa om våra samhällen.

Projektledare

Organisation

Projektets titel

Jonathan Metzger

Kungliga Tekniska högskolan

Ecosystems of learning for urban sustainability transformations (TRANS-LEARN)

Christina Allard

Luleå Tekniska Universitet

Scaling Up: Strategic and collaborative planning for handling mineral related land use conflicts in Swedish Sápmi

Dick Magnusson

Linköpings universitet

Planners as agents for the transition towards sustainable cities and regions – implications for future needs in expertise and education (PLANTS)

Klas Palm

Uppsala universitet

Sustainable or segregated? Energy communities for a broad sustainable energy transition

Ulla Mörtberg

Kungliga Tekniska högskolan

(re)Planning Nature-Based Solutions and Green Infrastructure for Sustainable Urban Transformations

Jenny Norrman

Chalmers tekniska högskola

UNDER: Geosystem services underneath for sustainable communities and improved spatial planning practices

Katarina Giritli-Nygren

Mittuniversitetet

Transforming cities and towns to sustainable food systems through urban gardening

Henrik Larsen

Lunds universitet

Prospects and barriers for sustainability in alternative housing

Erik Elldér

Göteborgs universitet

Urban proximity: to what and for whom? The long-term development and social distribution of sustainable accessibility in selected Swedish urban regions

Efthymia Kyriakopoulou

Sveriges lantbruksuniversitet

On the design of sustainable cities: recycling, social norms and economic policies

Branka Likic Brboric

Linköpings universitet

Admitted but not accommodated – Planning for sustainable housing for migrants with refugee backgrounds in times of changing migration policies

Joachim Åström

Örebro universitet

What make planners trust the citizens? Participation and trustbuilding for a sustainable transportsystem for everyone

Ida Andersson

Örebro universitet

Effects of re-scaling for sustainable transformation. 10 years with regional transport authorities as strategic spatial planners.

Anna Christiernsson

Stockholms universitet

Legal perspectives on landscape planning for a sustainable climate change transition

Merritt Polk

Göteborgs universitet

Engaging with wicked problems: Boundary spaces in Swedish planning and their contribution to promoting sustainable transitions

Magdalena Kuchler

Uppsala universitet

SubCity: Future imaginaries of the city subsurface

Lars Bengtsson

Lunds universitet

Functional public procurement for low-carbon innovations in the Swedish municipal sector

Anneli Ågren

Sveriges lantbruksuniversitet

Improving sustainable planning with high quality AI-developed maps

Maria Viklander

Luleå Tekniska Universitet

Achieving multifunctional, holistic and sustainable stormwater management in existing development


Utlysningen Samhällsplanering för omställning (steg 2) har genomförts inom det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Projekt som finansieras i utlysningen ska anknyta till ett eller flera av de teman och ett eller flera av de perspektiv som lyfts fram i forskningsagendan Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande. Dessa teman och perspektiv grundar sig i de utmaningar som samhällsbyggandet och samhällsplaneringen står inför.

Utlysningen har genomförts i två steg, där de sökande i steg 1 kunde söka planeringsbidrag för att ta fram en projektidé och initiera och utveckla samarbeten, såväl tvärvetenskapliga som mellan akademi och praktik, inför en större ansökan till steg 2. 12 av 19 projekt som beviljas medel i steg 2 fick medel i steg 1 av utlysningen.

I steg 2 gick det att söka för upp till 4-åriga projekt med en maximal budget på 8 miljoner kronor per projekt. Såväl forskare som kommuner och andra offentliga organisationer kunde söka medel. Ett krav var dock att den huvudsökande var disputerad forskare och verksam vid ett svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag.

Totalt fick Formas in 92 ansökningar som granskades av en internationell bedömargrupp.

Den ursprungliga budgeten för utlysningen var på 120 miljoner kronor men då det nationella forskningsprogrammet fick mer medel och inkomna projekt var av hög kvalitet kunde den höjas.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:17 juni 2021
Sidansvarig: Jon Loit