Nya projekt bidrar till digitalt samhällsbyggande i praktiken

2021-06-02

Nu är det klart vilka projekt som får medel i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysning. 21 projekt får sammanlagt omkring drygt 40 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Utlysningen ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken” genomfördes som två delutlysningar.

Inom delen Innovationsidéer var det möjligt att söka maximalt 500 000 kronor för projekt som varar max 12 månader. Här har 6 projekt blivit beviljade medel.

Inom delen Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt var det är möjligt att söka mellan 500 000 och 4 miljoner kronor för projekt på 12–48 månader. Här har 15 projekt blivit beviljade medel.

Projekten som nu beviljats medel handlar till exempel om digitala tvillingar, affärsmodeller och AI kopplat till hållbar utveckling. Några av projekten bygger vidare på eller testar resultat från projekt som tidigare beviljats inom Smart Built Environment.

Om utlysningen: Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Digital beräkning och uppföljning av stadsdelars klimatpåverkan
Stina Stenquist. IVL Svenska Miljöinstitutet

AI-baserad kunskapsintegration för omställning av städer och samhällen till klimatneutralitet
Zahra Kalantari, Stockholms universitet

Integrering av blockchain och digital tvilling för smart fastighetsförvaltning
Ibrahim Yitmen, Tekniska Högskolan i Jönköping

Infra 4.0 – Branschgemensam digital transformation
Peter Eriksson, Stiftelsen Blue Institute

Digital ambidexteritet i projektbaserad verksamhet: Konsten att balansera kortsiktig lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft
Henrik, Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping

Smart ​övervakning av ledningsnät status och prestanda inom dricksvatten infrastruktur (inom Innovationsidén)
Mylène Trublet, RISE KIMAB

Intelligent energihantering i smart community med distribuerad maskininlärning
Ming Xiao, KTH

Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer
Pamela Nunez Wallgren, ArchFinch AB

Regelbaserad klimatberäkning från BIM-modell
Johan Sjulander, Plant An Idea AB

Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller
Robert af Wetterstedt, Bjerking AB

Systemdemonstration av affärsmodell för flexibel produktion av enfamiljshus
Ronny Andersson, AChoice AB

Samverkan för optimal drift av smarta byggnader: juridiska, ekonomiska och organisatoriska verktyg
Jonas Anund Vogel, KTH

Digitalt arbetsflöde för hållbarhetsoptimerade och korrekt klimatdeklarerade bostadshus
Sofia Lidelöw, Luleå tekniska universitet

Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller
Joakim Widén, Uppsala universitet

Hybrida kompositer; fullskaligt komponentbaserat byggande med additiv tillverkning i cellulosa-baserade material
Jonas Runberger, Chalmers

Temporär mätning och analys av lokalanvändning – skapade värden och praktiskt genomförande (inom Innovationsidén)
Frans Magnusson, White arkitekter AB

Genomförandestudie avseende digital tvilling och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling (inom Innovationsidén)
Ann-Kristin Belkert, Norrtälje kommun

Hållbara kartan (inom Innovationsidén)
Nathalie Ahlstedt Mantel, Region Gotland

Sensorer i skärgård och glesbygd – smarta avfallsflöden för en effektivare kommunal service (inom Innovationsidén)
Marie Albinsson, Ecoloop AB

IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av klimatförbättrad betong (inom Innovationsidén)
Scott Fowler, Linköpings universitet

Samverkanspelare med 3D-utskriven betongform fylld med SKB (inom Innovationsidén)
Johan Silfwerbrand, KTH

Läs mer om projekten på www.smartbuilt.se Länk till annan webbplats.

För mer information

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko
Forskningssekreterare, Formas
08–775 40 48
aleh.kliatsko@formas.se


Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.


Strategiska innovationsprogram

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram
Uppdaterad:15 juni 2021
Sidansvarig: Aleh Kliatsko