Grön omställning och arbetsliv – ny rapport och utlysning

2021-04-15

Det behövs mer kunskap om hur arbetslivet påverkas av den gröna omställningen. Genom en särskild satsning vill Formas, tillsammans med forskningsrådet Forte, stärka forskningen på området.

Grön omställning bild

Det pågår en grön omställning i samhället för att motverka klimatförändringar och miljöförstöring och hantera dess konsekvenser, nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Ofta framhålls att den gröna omställningen ska uppnås med innovation, förnyelse av industrin och förändrade konsumtionsmönster.

Att arbetslivet kommer påverkas av den gröna omställningen är ett rimligt antagande. Gemensamt såg Forte och Formas därför ett behov av mer kunskap. Hur kan arbetssätt och arbetsmiljö komma att förändras? Nya yrken kommer sannolikt att uppstå och andra försvinna, och hur kan samhället möta nya kompetensbehov?

I rapporten ”Grön omställning och arbetsliv” beskriver författarna vad begreppet grön omställning kan innefatta, de pekar ut teoretiska riktningar, och branscher som antas påverkas, samt ger en översikt av befintlig forskning. Det visade sig finnas mycket begränsat med forskning i Sverige som kombinerar perspektiven klimat, innovation och arbetsliv. Sådan forskning behövs för att samhället ska kunna arbeta proaktivt med utbildning och omställning för att sänka utsläppen av koldioxid, och för att framtidens arbetsliv ska vara hälsosamt och inkluderande.

Rapporten presenteras vid ett webbinarium 28 april.

Forte och Formas genomför också en gemensam utlysning för att stärka forskningsområdet. Utlysningen Grön omställning och arbetsliv öppnade 29 mars och stänger 15 juni.

Ett informationsmöte om utlysningen genomfördes 13 april.

Uppdaterad:15 april 2021