Planerade utlysningar för 2021

2021-02-12

Formas ska under 2021 fördela drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till forskning och innovation för en hållbar utveckling. Majoriteten av dessa medel fördelas genom utlysningar där olika projekt prövas i konkurrens.

Forskarinitierade projekt

Vi fördelar ungefär 40 procent av Formas budget genom utlysningar med syfte att stödja forskarinitierade projekt. Sådana utlysningar gör det möjligt för forskare att angripa forskningsbehov som de själva identifierat inom våra ansvarsområden. Den Årliga öppna utlysningen, Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären och Akututlysningen är våra forskarinitierade utlysningar 2021.

Tematiska utlysningar

Vi kommer under året att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar som relaterar till de tre nationella forskningsprogrammen inom klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande samt till det planerade programmet hav och vatten. Dessutom genomför vi utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Smart built environment samt ytterligare några utlysningar utifrån särskilda regeringsuppdrag.

Vi kommer även att genomföra flera tematiskt inriktade utlysningar på internationell nivå för att ge svenska forskare möjlighet att inom prioriterade områden samarbeta med forskare i andra länder.

Nedan finns en översiktlig plan för 2021. Vi kommer att komplettera med fler utlysningar under året. Alla datum och inriktningar är preliminära. De formella besluten fattas av Formas forskarråd och publiceras sedan under Alla utlysningar.

Översikt – planerade utlysningar 2021

Utlysning

Öppnar

Beslutsdatum

Forskarinitierade projektÅrliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt

Februari 2021

November 2021

Årliga öppna utlysningen 2021 – forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Februari 2021

November 2021

Mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Mars 2021

Oktober 2021

Akututlysning 2021 – För att säkerställa framtida tillgänglighet av forskningsmaterial

Maj 2021

Löpande
Nationella forskningsprogrammet om klimatDen svenska skogens roll i klimatomställningen

Februari 2021

Oktober 2021

AI i klimatets tjänst tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten

Mars 2021

Oktober 2021

Grön omställning och arbetsliv tillsammans med Forte

Mars 2021

September 2021

Klimatvinster med resurseffektivitet

April 2021

November 2021

Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Januari 2022

Juni 2022
Nationella forskningsprogrammet för livsmedelHållbar livsmedelsproduktion

April 2021

November 2021

Kolinlagring som klimatåtgärd i jordbruksmark

Januari 2022

Juni 2022
Nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggandeKlimatanpassning av byggd miljö

Mars 2021

Oktober 2021

Landsbygder och regional utveckling

Mars 2021

Oktober 2021

Kunskap för en socialt hållbar bostadsförsörjning

November 2021

Juni 2022
Nationella forskningsprogrammet för hav och vattenBlå innovation - förberedande projekt 2021

Maj 2021

November 2021
Gemensam utlysning för de nationella forskningsprogrammenFrån forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle

April 2021

Oktober 2021
Strategiska Innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentStrategiska projekt Länk till annan webbplats.

Q1 2021

Löpande

Digitalt samhällsbyggande i praktiken

November 2021

Q2 2022
Övriga tematiskt inriktade utlysningarResurseffektivt och kemikaliesmart

December 2020

Juni 2021

Växtskydd till nytta för svensk trädgårdsproduktion

December 2020

Juni 2021

Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd

Mars 2021

November 2021

Kommunikationsutlysningen 2021-2

September 2021

April 2022

Bioekonomi, skötselmetoder skog, skogsskador

Q1 2022

September 2022
Internationella utlysningarEra-Net Cofund on Urban Transformation Capacities (ENUTC)

Januari 2021

November 2021

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

Juni 2021

November 2021

ERA-Net ICRAD: One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

Oktober 2021

November 2022

European Biodiversity Partnership: Stöd till forskning för skydd av biologisk mångfald och ekosystem på land, i sötvatten och hav

Oktober 2021

April 2022

Tandem Forest Values 3 – Sustainable value chains from forest raw material

Oktober 2021

Juni 2022

Cirkulär ekonomi i samarbete med aktörer i Indien

Januari/februari 2022


Uppdaterad:16 december 2021
Sidansvarig: Linda Bergqvist Ampel