Klimat i fokus för nya satsningar på forskning och innovation

2020-12-21

Formas forskarråd har 17 december 2020 tagit beslut om inriktningen för de utökade medel som Formas får i budgetpropositionen och i forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige.

Redan i budgetpropositionen 2021 aviserade regeringen budgetökningar för Formas för åren 2021–2023. Nu förstärks Formas budget med 257 miljoner kronor för 2021 för att sedan öka med ytterligare 68 miljoner kronor är 2022 och 35 miljoner kronor år 2023. Formas har gjort en analys av vilka områden som nämns i budgetpropositionen och de medel som förmedlades i den forskningspolitiska propositionen 2020.

– Det är väldigt roligt att Formas får ett utökat förtroende att förmedla ännu mer medel till forskning och innovation för en hållbar värld. Därför är det bra att forskarrådet redan nu har kunnat ange huvudinriktningar för hur medlen ska fördelas. Nu behöver vi jobba snabbt, men det är vi förberedda på, säger generaldirektör Ingrid Petersson.

De planer som forskarrådet nu fattat beslut om anger inriktning men kan komma att justeras när alla skrivningar är på plats i Formas regleringsbrev för 2021.

Nya utlysningar om skog och blå innovation

De tre nationella forskningsprogram som Formas redan ansvarar för – klimat, livsmedel och hållbart samhällsbyggande – har tagit fram några programspecifika utlysningar som är förankrade i programkommittéerna och kan tidigareläggas eller tillföras mer medel. I forsknings- och innovationspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige får Formas också ansvar för ett nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Några exempel på de kommande utlysningar 2021 som planeras inom de nationella forskningsprogrammen är:

 • Den svenska skogens roll i ett fossilfritt samhälle
 • Blå innovation
 • Klimataspekter av hållbar konsumtion och produktion
 • Social bostadspolitik

Breda hållbarhetsutlysningar mellan nationella forskningsprogram

Det finns ett mervärde i att fånga upp frågeställningar som berör flera hållbarhetsområden. Några exempel på kommande utlysningar 2021 som planeras i samarbete mellan Formas nationella forskningsprogram är:

 • Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle
 • Klimatanpassning av byggd miljö
 • Landsbygdsutveckling och regional planering

Fokus på bioekonomi

Bioekonomi ligger inte inom ramen för något nationellt forskningsprogram men nämns som ett särskilt viktigt område i såväl budgetpropositionen som i forsknings- och innovationspropositionen. Formas planerar därför att genomföra en tematisk utlysning inom området under 2021.

Medel till arbetsliv, klimat och AI i samverkan med andra

Formas har kontinuerlig dialog med andra forskningsfinansiärer om strategiskt viktiga forskningsområden. Därför planerar vi att under 2021 genomföra utlysningarna:

 • Klimatomställningens arbetsmarknad och arbetsliv, tillsammans med forskningsrådet Forte
 • AI i klimatets tjänst, tillsammans med Vinnova

Internationella utlysningar

Formas samarbetar med flera internationella finansiärer på global, europeisk och nordisk nivå för att gemensamt utlysa medel för forskningssamarbete inom prioriterade områden. De nationella programmen är en länk mellan nationell och internationell finansiering. Några exempel på internationella utlysningar som kan komma att genomföras under 2021 är:

 • Belmont Forum: Migration och miljö
 • ENUTC - Urban Transformation Capabilities
 • SCAR CWG/ERA-Net: Djurvälfärd och Corona
 • Internationellt forskningssamarbete inom livsmedel (ej namngett)

Kontaktpersoner

Formas och forskningspropositionen

Regeringens ambition är att Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och att det arbetet ska baseras på forskning och vetenskap. Därför förstärks forskningsprogrammet om klimat som blir det största nationella forskningsprogrammet, och ett nytt nationellt forskningsprogram om hav och vatten inrättas. Det nationella forskningsprogrammet om livsmedel får en ökad och stabil finansiering och även forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande får ökade medel inom landsbygdsutveckling och regional utveckling. Satsningar görs även på hållbar utveckling av grön och blå biobaserad ekonomi, där forskning och innovation ska bidra till omställningen att Sverige blir ett fossilfritt föregångsland och att vi har tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Uppdaterad:21 december 2020
Sidansvarig: Elisabet Blomberg