Välkommen storsatsning på klimatet

2020-12-17
Bild

Med dagens forsknings- och innovationsproposition Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige ger regeringen forskningsrådet Formas möjlighet att storsatsa på det nationella forskningsprogrammet om klimat. Ett tydligt medskick är att låta forskning om biologisk mångfald och ekosystem ingå i programmet. Samtidigt får Formas i uppdrag att starta ett nytt forskningsprogram kring hav och vatten.

Ytterligare satsningar är att forskningsprogrammet inriktat på en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelssektor nu får långsiktig finansiering och att det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande får uppdrag att satsa på forskning kring såväl social bostadspolitik som klimatanpassning, landsbygdsutveckling och regional planering.

– Det är mycket glädjande att Formas får förtroendet att med ännu större kraft utveckla och förstärka forskningen kring de stora samhällsutmaningar som Sverige och världen står inför, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.

Det nationella forskningsprogrammet om klimat kommer med den nya förstärkningen om 100 miljoner kronor att fördela närmare en kvarts miljard kronor per år till forskning som bidrar till att lösa klimatutmaningarna. Det innebär att Sverige och Formas kommer att vara en av de största finansiärerna av kunskapsuppbyggnad för klimatomställning i Europa.

– För att möta klimatkrisen krävs både innovativa lösningar och nya kunskapsunderlag. Det handlar om allt från teknikutveckling till forskning om styrmedel, beteendeförändringar och konsumtion, säger John Tumpane, avdelningschef på Formas.

Ett nytt forskningsprogram om hav och vatten är efterfrågat bland de myndigheter och organisationer som arbetar med allt från rent dricksvatten eller hot om utfiskning till att förändra beteenden och praxis för bättre havs- och vattenmiljö. Nu blir det möjligt att ta ett samlat grepp på alla utmaningar som rör hav och vatten.

En första satsning inom havs- och vattenprogrammet kommer att ha inriktning på innovation för kustsamhällen. Det är ett område som också är särskilt utpekat i de kommande europeiska forskningssatsningarna. Och redan i början av nästa år kommer klimatprogrammet att göra nya satsningar på den svenska skogen och dess betydelse för klimatet.

– I Sverige är debatten om skogen polariserad och det finns många anspråk på skogens resurser. Vi står inför stora och svåra avvägningar. Här är det viktigt med kunskapsbaserade underlag som visar på olika perspektiv och som kan stödja beslut hos näringen likväl som i den offentliga sektorn, säger John Tumpane.

Många myndigheter och organisationer samarbetar i de olika nationella forskningsprogrammen. Som ett led i denna samverkan blir det nu också möjligt för Formas och forskningsrådet Forte att genomföra en utlysning om vad grön omställning kan betyda för att utveckla dagens arbetsmarknad och arbetsliv.

Uppdaterad:17 december 2020