Lämna synpunkter på den strategiska agendan Water4All

2020-12-16
Bild på vatten

Nu kan du lämna synpunkter på den strategiska agendan Water4All.

Nu kan du lämna in dina synpunkter på den strategiska agendan (SRIA) för det nya europeiska partnerskapsprogrammet inom Horizon Europe om vatten: "Water4All - Water Security for the Planet"

Den strategiska agendan kommer att vara vägledande för de strategiska prioriteringarna och aktiviteterna i det kommande partnerskapsprogrammet. För att konsolidera agendan, sprida dess innehåll och fånga upp prioriteringar ber vi dig lämna dina synpunkter senast den 18 januari 2021, via länken nedan.

Vem kan bidra?

Alla som är intresserade av utveckling och forskning inom vattenområdet och vattenförvaltning: forskare, branschrepresentanter, lokala och nationella myndigheter och det civila samhället.

“Water4All” är ett nytt partnerskap för forskning och innovation under Europeiska kommissionens ramprogram Horizon Europe (2021- 2027). Water4All syftar till att skapa kunskap om och att utveckla lösningar för utmaningarna med en hållbar långsiktig vattenförsörjning för alla.

Länk till utkastet till Water4All SRIA Länk till annan webbplats.

Ett utkast till beskrivning av partnerskapet finns på EC’s sida för partnerskap under kluster 6 Länk till annan webbplats..

Water4All behandlar alla dimensioner av vattensäkerhet enligt UN’s vattendefinition Länk till annan webbplats.:

”Befolkningens förmåga att skydda hållbar tillgång till tillräckliga mängder acceptabelt kvalitetsvatten för att upprätthålla försörjning, människors välbefinnande och socioekonomisk utveckling, för att säkerställa skydd mot vattenburna föroreningar och vattenrelaterade katastrofer och för att bevara ekosystem i ett klimat av fred och politisk stabilitet.”

Att upprätta en gemensam strategisk forsknings- och innovationsagenda (SRIA) till det nya partnerskapsprogrammet är ett första steg för att skapa den vetenskapliga färdplanen för alla aktiviteter som genomförs i partnerskapet under hela dess varaktighet: gemensamma transnationella utlysningar för forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapssammanställningar, kunskapscentrum, policydokument, kapacitetsuppbyggnad, testbäddar etc.

Den strategiska agendan (SRIA) har utvecklats av en arbetsgrupp bestående av företrädare för Europeiska kommissionen och nätverk av experter och föreningar i Europa (Water JPI Länk till annan webbplats., EurAqua Länk till annan webbplats., EurEau Länk till annan webbplats., Aqua Publica Europea Länk till annan webbplats., Water Europe Länk till annan webbplats., European Water Association Länk till annan webbplats.).

Kontaktpersoner

Uppdaterad:11 januari 2021