Ny forskningssatsning om samhällseffekter av covid-19 inför framtida kriser

2020-12-15
Logotyper för Formas och MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas, har som en akut insats under pandemin gått samman för att finansiera projekt som kan skapa kunskap inför framtida samhällskriser. Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera kriser kan bli bättre.

Resultaten från forskningsprojekten kommer att få stor betydelse för många olika samhällsaktörer och för hur samhället ställer om i en mer hållbar riktning. MSB och Formas planerar att redovisa och tillgängliggöra projektens resultat under senare delen av 2021 eller början av 2022. Några av frågorna som forskningsprojekten ska besvara är:

  • Vem kan man lita på när det gäller hanteringen av covid-19?
  • Hur ska de statliga krisstöden fördelas bäst för att ha effekt?
  • Vad kan covid-19 lära oss om att skydda redan utsatta grupper i en kris?
  • Kan gröna ytor i staden skydda mot psykiska påfrestningar?
  • Hur påverkar hemmakontoren kommunernas avfallshantering?
  • Kan en kris få ett stort samhällsbärande system som transportsystemet att ställa om?

Unikt att forska om pågående kris

Projekten får dela på 20 miljoner kronor och kommer under det närmaste året att ta reda på hur Sveriges förmåga att hantera framtida samhällskriser kan bli bättre med utgångspunkt i den pågående pandemin.

– Det är ganska unikt att starta så många forskningsprojekt under en pågående kris. Nu har vi en chans att ta fram värdefull kunskap som vi har nytta av redan i denna krishantering, men också öka vår motståndskraft för helt andra framtida kriser, säger Sara Brunnberg, forskningschef på MSB och fortsätter:

– Det som Sverige gör nu väcker också internationellt intresse. Forskningens resultat kommer att kunna användas och komma till nytta i många andra länder.

– Det är viktigt att vi lär oss av den svåra tid som samhället går igenom, säger John Tumpane, chef för avdelningen för miljö på Formas.

– För oss på Formas har det goda samarbetet med MSB kring den här utlysningen varit väldigt givande. Tillsammans når vi ut bredare i forskarsamhället och får vidgade perspektiv på de forskningsfrågor som adresseras. Vi behöver fortsätta att samarbeta över myndighetsgränser och sektorsgränser för att lyckas med en hållbar omställning och återhämtning av samhället.

Mer om projekten

De 20 projekten kommer att pågå under maximalt ett år och bygger på antingen tidigare eller pågående projekt eller på helt nya idéer.

Majoriteten av forskningsprojekten rör samhällsvetenskap och/eller humaniora. I fokus står bland annat kommunikationsinsatser och informationsvägar, social hållbarhet, samhällsbyggande, klimat, livsmedel, samhällsskydd och beredskap under den pågående pandemin.

Projekten ska bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, och enligt ansökningarna kommer tonvikten i forskningen att ligga på:

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet
  • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Projekt som får medel

MSB och Formas tog tidigt under covid-19-pandemin kontakt angående en gemensam satsning, och på rekordtid genomfördes utlysningen Omställningsmöjligheter och samhällseffekter av covid-19.

Utlysningen gjordes inom samarbetet kring de tre nationella forskningsprogram som Formas är värd för och MSB engagerad i gällande klimat, hållbart samhällsbyggande och livsmedel. Den ligger inom flera av MSB:s forskningsområden Länk till annan webbplats..

Hela 103 ansökningar bedömdes enskilt av en internationell panel med 17 forskare och samhällsexperter. Vid ett digitalt panelmöte diskuterades sedan de 35 ansökningar som rankats högst i den första bedömningen. Det var viktigt att fokus för projekten skulle vara kunskap för att hantera framtida kriser i samhället. De projekt som får medel rankades högt både på vetenskaplighet och samhällsrelevans.

Forskningsrådet för hållbar utveckling, Formas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Uppdaterad:15 december 2020