Formas och skogsnäringen satsar 416 miljoner på mer hållbart skogsbruk

2020-12-14
Skog i Dalarna

Formas och skogsnäringen ökar sina insatser för att utveckla det hållbara skogsbruket.

Formas och Skogforsk har tecknat avtal om ny gemensam finansiering för perioden 2021-2024. Därmed kan Skogforsk fortsätta, och öka, forskningsinsatserna för utvecklingen av det hållbara skogsbruket till nytta för samhället och den framväxande bioekonomin.

”Skogforsk fyller en viktig funktion i gränslandet mellan forskning och industri. Som statlig forskningsfinansiär ser Formas ett stort värde i samverkan med näringen. Det skapar goda förutsättningar för ny kunskap som kan möta konkreta behov”, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Bakom finansieringsavtalet står till hälften skogsbruket och till hälften staten genom forskningsrådet Formas. Det nya avtalet innebär att det svenska skogsbruket och Formas ökar sina insatser jämfört med nuvarande avtal. Ökningen sker successivt, första året med fyra miljoner kronor och därefter ytterligare en miljon kronor per år 2022–2024. Skogforsk får dessutom uppdraget att driva en plattform för Adaptivt Skogsbruk, vilken ska möjliggöra att nya skogsbruksmetoder kan testas i operativ skala.

Hög vetenskaplig kvalitet och god förståelse för skogsbrukets behov är enligt avtalet fortsatt viktiga förutsättningar för att säkerställa snabb tillämpning av nya resultat.

Uppdaterad:15 december 2020