Skärpta krav på vetenskaplig publicering

2020-11-26

Formas skärper kraven på öppen vetenskaplig publicering för de utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021. Kraven innebär att all vetenskaplig publicering som är resultat av projekt som finansierats av Formas ska publiceras öppet tillgängligt, utan fördröjning. De skärpta kraven beskriver också på vilka sätt publiceringen ska ske.

Varför inför Formas skärpta krav?

Forskning är ett viktigt verktyg för att vi ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För att detta ska ske måste forskningsresultaten komma samhället till del och kunskap som det offentliga finansierar måste kunna omsättas till praktik. Formas arbetar därför aktivt med frågor kopplade till öppen vetenskap och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och har haft krav på öppen tillgång sedan 2012.

I dagsläget ligger många vetenskapliga artiklar låsta bakom betalväggar. Företag, beslutsfattare i kommuner och myndigheter, skolor och allmänheten är många gånger utestängda från att ta del av den kunskap som finansierats med allmänna medel. Samtidigt har kostnaderna för prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter ökat i en takt som har medfört svårigheter även för universiteten att ta del av artiklar.

Formas har därför tillsammans med ett antal andra forskningsfinansiärer ställt sig bakom initiativet Plan S. Plan S medför krav på att vetenskapliga publikationer från projekt som får medel i utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021 ska göras omedelbart öppet tillgängliga. Den största skillnaden mot tidigare regler är att Formas inte längre stöder publicering i tidskrifter som tillämpar öppen tillgång med fördröjning.

Vilka berörs av de skärpta kraven?

Du som söker och beviljas medel i en utlysning som öppnar efter 1 januari 2021, kommer att beröras av de skärpta kraven.

Vilka berörs inte av de skärpta kraven?

Du som redan har medel från Formas eller beviljas medel i en utlysning som öppnat innan 1 januari 2021, berörs inte av de skärpta kraven. För dig gäller Formas nuvarande regler för öppen publicering Länk till annan webbplats..


Kontaktpersoner

Uppdaterad:14 december 2020