Projekt om pandemi i norr och om övervakning i avloppsvatten får medel i akututlysningen

2020-10-28

Nyligen har Formas fattat beslut om att finansiera ytterligare två projekt i akututlysningen. Projekten som finansierats har båda fokus på covid-19. Hittills har tretton projekt beviljats medel i utlysningen.

Akututlysningen genomfördes i år tillsammans med forskningsrådet Forte och fick totalt in 157 ansökningar. Syftet med utlysningen var att ge möjlighet att samla in forskningsmaterial av akut karaktär med anledning av coronapandemin.

 

Pandemi i det (sub) arktiska Norr: En supradisciplinär och tvärvetenskaplig datainsamling om erfarenheter, resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbottens län


I subarktiska Norrbotten har coronapandemin konsekvenser knutna till geopolitik, geografi, åldersstruktur, naturresursutvinning och länets mångkulturella befolkningssammansättning samt glesa befolkning med långa avstånd.


Det övergripande syftet för detta tvärdisciplinära projekt är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel samt äldreboenden och demensvården.


Projektet bygger på erfarenheter från ett tidigare forskningsprojekt om urfolksperspektiv på klimat Länk till annan webbplats. som bland annat finansierades av Formas.


Övervakning av SARS-cov2 i både avloppsvatten och hos patienter samt serologi för ökad förståelse för spridningen av infektionen och utvecklad immunitet


Detta projekt är en fortsättning på en sedan mars 2020 påbörjad studie av kvantifiering av SARS-CoV-2 i avloppsvatten i Göteborg. Projektet visade att en ökning av virusmängden i avloppsvatten relaterar till en ökning av sjukhusvårdade patienter med covid-19 tre veckor senare.


Studien kommer att pågå under ett år och bygger på etablerade samarbeten med Gryaab reningsverk och infektionskliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Resultaten kommer ge kunskap om total och lokal smittspridning av SARS-CoV-2 i Göteborg och om virus överlevnad. Den kan bilda en bas för hur framtida utbrott av virus som utsöndras i avföring kan följas upp och identifieras för att förhindra fortsatt spridning.


Uppdaterad:13 september 2021