Konstnärer och forskare tar sig an offentliga rum och livsmiljöer i tio nya forskningsprojekt

2020-10-20
Bild

Nu står det klart att tio projekt får finansiering i Formas och Statens konstråds satsning på forskning kring gestaltad livsmiljö. Forskningsprojekten, som handlar om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen, får dela på sammanlagt 40 miljoner kronor. Projekten kommer att skapa ny kunskap, men resultaten kommer också att märkas rent konkret runt om i Sverige, till exempel i Gällivare, i Fengersfors bruk i Dalsland och i Lund.

Kan man skissa ljud i VR? Kan man återuppliva konstverk? Hur skapar man offentliga miljöer för och med 10 till 13-åringar? Det är några frågor som kan besvaras av de projekt som nu får finansiering i forskningsrådet Formas och Statens konstråds gemensamma satsning på forskning inom gestaltad livsmiljö. Såväl storstad, bruksort och landsbygd som konstverk ska studeras och utvecklas i projekten. De utförs av deltagare från 30 organisationer: universitet, konstnärliga verksamheter, aktiebolag samt offentliga och ideella organisationer. Kommuner från norr till söder deltar i sex av projekten. I alla projekt ingår både forskare och konstnärer som aktiva deltagare och det finns en stor bredd vad gäller konstnärliga perspektiv och uttryck.

  • MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag (Stockholm). Projektledare: Hanna Erixon Aalto, övriga medverkande: Ania Öst, Marta Bohlmark, Luc Pagès, Erik Aalto, Stockholms Kommun.
  • Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka (Stockholm). Projektledare: Meike Schalk, övriga medverkande: Miro Sazdic, Anette Göthlund.
  • Healing Heritage – Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum (Fengersfors bruk, Fengersfors). Projektledare: Ylva Frid, övriga medverkande: Cordula Bielenstein-Morich, Marcus Jahnke, Kristina Mjöfors, Fredrik Fogelberg, Jenny Lööf, Aikaterini Synapalou.
  • Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama (Lund). Projektledare: Madeleine Leach, övriga medverkande: Lars-Henrik Ståhl, Mick Wilson, Skissernas museum.
  • En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö (Göteborg). Projektledare: Maja Gunn, övriga medverkande: Synneve Dahlin Ivanoff, Ewa Wikström, Qarin Lood, Vectura Fastigheter och Förvaltning AB, Artister som kommer att kontrakteras under projektets gång.
  • Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner (Göteborg). Projektledare: Elena Raviola, övriga medverkande: Johnny Friberg, Helena Hansson, Karl-Johan Ekeroth, Liselotte van Leuween, Otto von Busch, Eco Agroferestry center, Västra Götalandsregionen, KOMPAN A/S (Danmark).
  • Lek för Demokrati (Ängelholm). Projektledare: Johanna Sjögren Duthy, övriga medverkande: Per-Johan Dahl, Cecilia Sterner, Lena Jungmark, Ängelholms kommun.
  • Hushålla med överskott (Växjö, landsbygden i Småland, Borås). Projektledare: Åsa Ståhl, övriga medverkande: Svenja Keune, Stephan Hruza, Mathilda Tham, Växjö konsthall.
  • Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi (Stockholm, Västerås). Projektledare: Catharina Gabrielsson, övriga medverkande: Eva Arnqvist, Jonathan Metzger, Anna Wignell, Per Hasselberg, Västerås stad.
  • Tystnaden, sorlet och bullret – ljuden som gestaltar livsmiljön (Luleå, Gällivare). Projektledare: Arne Nykänen, övriga medverkande: Björn Hellström, Felix Magnusson, Gällivare kommun.

Denna satsning är den första i sitt slag och har fokus på arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Alla projekt har en stark konstnärlig komponent och de ska genom skapandeprocesser leda till ny kunskap och lyfta fram nya perspektiv på samhällsutmaningar. I flera fall studeras också konstnärsrollen inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Samtliga projekt tar sig an flera perspektiv av en gestaltad livsmiljö; till exempel stadsplanering, offentlig konst, medborgarskap, demokrati, barn, unga och äldre, hållbarhet, design, historia och hantverk – många olika samhällsbyggande sektorer finns representerade.

Emma Gretzer i rosa blus framför ett fönster

Emma Gretzer. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin.

– Vi på Formas strävar efter att resultaten av den forskning vi finansierar inom samhällsbyggandet ska bidra till en hållbar helhet. De konstnärliga perspektiven har tidigare saknats i vår finansiering, men med utlysningen för en gestaltad livsmiljö inkluderar vi även konstnärer i forskningen om stads- och samhällsplaneringsprocessen. Att så många sökte och att projekten höll väldigt hög kvalitet är lovande för Sveriges position inom det här forsknings- och politikområdet. Den här utlysningen blev en kraftsamling och har skapat intressanta projekt som kan föra området för gestaltad livsmiljö framåt och bidra till ett hållbart samhällsbyggande, säger Emma Gretzer, avdelningschef Samhällsbyggande, Formas.

Henrik Orrje framför ett fönster

Henrik Orrje. Foto: Sasaki Yang

 – Det är glädjande att konstnärer och forskare nu gemensamt får möjlighet att driva utveckling och spridning av kunskap om gestaltning av människors gemensamma livsmiljöer. Forskningsprojekten kommer vara viktiga för att öka kunskapen om hur konstnärer och konstnärliga perspektiv kan tillföra området gestaltad livsmiljö betydelsefulla kvaliteter, säger Henrik Orrje, vikarierande direktör, Statens konstråd.

Statens konstråd lyfte behovet av ny kunskap om tvärdisciplinära samarbeten där konstnärer aktivt deltar i program, planering och byggande av våra gemensamma livsmiljöer. Statens konstråd, Formas, Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes har samarbetat kring denna forskningsutlysning där de konstnärliga perspektiven är inkluderade. Myndigheterna är eniga om att detta är ett utvecklingsområde som har långsiktig kvalitativ betydelse, inte minst utifrån ett helhetsperspektiv på lokalsamhället och människors olika behov.

Myndigheterna kommer i samverkan och tillsammans med Rådet för hållbara städer att följa upp projekten.

I utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö Länk till annan webbplats. bedömdes hela 10 av 63 ansökningar vara excellenta och budgeten kunde därför utökas, tack vare det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Läs mer om hur Formas bedömningsprocess går till Länk till annan webbplats..


Kontaktpersoner

Kristina Laurell
Forskningssekreterare, Avdelningen för Samhällsbyggande
Formas
+46 (0)8-775 40 59
kristina.laurell@formas.se

Annika Enqvist
Programansvarig, forsknings- och utbildningssamordnare, Statens konstråd+46 (0)8-440 12 88
annika.enqvist@statenskonstrad.se

Uppdaterad:20 oktober 2020