Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål

2020-09-23

Med både oväntade och nydanande idéer tar svensk forskning ett stort kliv framåt för att förverkliga målen i Agenda 2030.

Elva projekt har idag beviljats medel i en av Formas största riktade utlysningar hittills. Med drygt 210 miljoner kronor ger Formas en ordentlig injektion till svensk forskning för Agenda 2030. Projekten spänner över en internationell arena och kan få betydelse för många människor i världen.

- En mix av nydanande idéer, skickliga forskare och en samverkan utöver det vanliga ger de här projekten alla förutsättningar att verkligen bidra med kunskap till arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen, säger Katarina Buhr, forskningssekreterare på Formas.

Några av projekten handlar om själva arbetet med att implementera Agenda 2030, som att utveckla verktyg för politisk samstämmighet när de globala hållbarhetsmålen ska implementeras nationellt, eller undersöka vilken roll privat-offentliga partnerskap kan spela. Andra projekt har en mer specifik frågeställning som utmanar rådande system, till exempel genom att ge naturen starkare rättigheter eller genom att undersöka ett komplement till dagens penningsystem som kan främja hållbar konsumtion.

Flera projekt har också en internationell vinkel, med fokus på det transnationella samarbetet eller mer konkreta utmaningar i utvecklingsländer som exempelvis förbättrad markanvändning i torrområden, hållbar landsbygdsutveckling i Afrika, och kopplingen mellan luftföroreningspartiklar och hälsa i Indien.

- Vi har tio år på oss att nå de globala hållbarhetsmålen. I den här satsningen har vi därför uppmuntrat forskare att både ta sig an betydande vetenskapliga utmaningar och samtidigt agera för att forskningsresultaten kommer till användning. Samtidigt flyttar vi fram positionerna för svensk hållbarhetsforskning och det svenska Agenda 2030-arbetet, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Projekt som tilldelas medel i utlysningen Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen
Den globala ekonomin och de planetära begränsningarnaUppsala universitet
Implementering av hållbarhetsmål i en icke-samstämmig värld: Synergier mellan klimatomställning och minskad ojämlikhetStiftelsen The Stockholm Environment Institute
Att mobilisera bondeorganisationer i södra Afrika för hållbar utveckling: Jämförande samverkansforskning om landsbygdsbaserade sociala rörelser i Ghana, Uganda och ZimbabweLunds universitet
Syftesspecifika pengar: komplementära digitala valutor och hållbarhetsmålenLunds universitet
Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och samverkansinitiativ i förverkligandet av de globala målen och Agenda 2030Institutet för Framtidsstudier (IF)
Att förverkliga naturens rättigheter: Håller utveckling och demokratiUppsala universitet
Klimat, hälsa och luftföroreningar i Indien (CHAIR-India): Vägen framåt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.Karolinska Institutet
Ojämlikheter och biosfären: Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i en ojämlik världKungliga Vetenskapsakademien
Vetenskapen interagerar: Hur vägar till att nå de globala målen korsas i torrområdenStockholms universitet
Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika: Vägar och utmaningar mot en social-ekologisk omvandling av landskap, boskap och försörjning (Drylands Transform)Sveriges lantbruksuniversitet
En medierad planet: Makten över de globala hållbarhetsmålens miljödataKungliga Tekniska högskolan

Kort om utlysningen:

  • Formas tog emot 174 projektansökningar, 11 av dem tilldelas medel på mellan 10 och 20 miljoner kronor var.
  • För att möta den stora mobiliseringen från forskarsamhället och intresset för utlysningen ökade Formas det totala anslaget från 100 miljoner kronor till drygt 210 miljoner kronor.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

I juni 2020 överlämnade regeringen sin proposition 2019/20:188 om Sveriges genomförande av Agenda 2030 till riksdagen. I den föreslås ett övergripande mål som förankrar och tydliggör Sveriges åtagande att genomföra agendan. Dessutom betonas flera faktorer som är bärande i Formas satsning ”Att förverkliga de globala hållbarhetsmålen”, såsom behovet av internationell samverkan, samordning och samverkan mellan aktörer i hela samhället och behovet av stärkt kunskap, forskning och innovation för att hitta lösningar till de utmaningar som finns för att nå målen i agendan, både på nationell och internationell nivå.

Propositionen understryker också vikten av nya former för kunskapsspridning och innovativa partnerskap som kan omsätta hållbarhetsforskning i praktiken, vilket fångas upp på olika sätt av de projekt som nu får finansiering.

Uppdaterad:9 oktober 2020