36 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

2020-05-27

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den åttonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. 16 projekt får sammanlagt omkring 36 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade Smart Built Environments alla temaområden: Länk till annan webbplats. Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om automatiserat byggande, digitala tvillingar, fastighetsinformation i 3D och om att skapa en plattform som synliggör grön infrastruktur i stadsplanering. Flera av projekten bygger vidare på eller testar resultat från projekt som tidigare bedrivits inom programmet.

Projekten, som startas under sommaren 2020, kommer att pågå som längst i fyra år.

Om utlysningen: Smart Built Environment: Digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande

Nationellt nätverk för automatiserat byggande
Fredrik Johansson, Kungliga Tekniska högskolan

Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner
Jelke Dijkstra, Chalmers tekniska högskola

Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk
Magnus Arnell, RISE Research Institutes of Sweden AB

Utveckling av effektiva digitaliseringshjälpmedel för design och industrialisering av hållbara volymbaserade flervåningshus i trä
Johan Vessby, Karlstads universitet

Systematisk kravhantering
Joakim Jeppsson, Skanska Sverige AB

GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark
Mats Svensson, Tyréns AB

BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation
Jenny Paulsson, Kungliga Tekniska högskolan

Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln III – tester i nya processer
Kent Eriksson, Kungliga Tekniska högskolan

Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela byggprocessen
Robert af Wetterstedt, Bjerking

Internet of Things i hus och anläggning – systematik för krav, utformning och tjänster
Kurt Löwnertz, Sweco Civil AB

Real Time Real Estate - öppen plattform för kostnadseffektiv förvaltning av offentliga fastigheter
Sofia Stensson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Stadsträd.se - Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen
Greger Lindeberg, Geografiska Informationsbyrån AB

Digital betong - Ny samverkan mellan design och tillverkning
Helena Westerlind, Kungliga Tekniska högskolan

Kundcentrerad tjänsteutveckling baserad på automatisering
Dan Engström, WSP Sverige AB

3CIM
Maria Uggla, Stockholms stad

Klimatdata för grundläggningsmetoder
Christel Carlsson, Statens geotekniska institut

Läs mer om projekten på smartbuilt.se. Länk till annan webbplats.

För mer information

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko
Forskningssekreterare, Formas
08–775 40 48
aleh.kliatsko@formas.se


Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete genom forskning, utveckling och innovation, i syfte att bidra till att sektorn förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

Vinnovas logotyp, Energimyndighetens logotyp, Formas logotyp och texten Strategiska innovationsprogram
Uppdaterad:27 maj 2020
Sidansvarig: Aleh Kliatsko