Goda effekter av satsning på strategiska innovationsprogram

2019-12-11

Satsningen på strategiska innovationsprogram har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar. Det konstateras i en utvärdering sex år efter att de första programmen startade.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar 17 strategiska innovationsprogram för samverkan inom forskning och innovation. Det är en statlig satsning på totalt åtta miljarder kronor på program som kan få finansiering i upp till 12 år, där näringslivet och andra aktörer bidrar med lika mycket.

De första fem programmen har nu genomgått en stor utvärdering sex år efter starten. Programmen som utvärderats är Lättvikt, Metalliska material, Processindustriell IT och automation (PiiA), Produktion2030 och det strategiska innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri STRIM.

– Utvärderingen visar att programmen bidragit till ökade kunskaper, nya samarbeten och till att företag satsar på forsknings- och innovationsverksamhet i Sverige. Denna typ av aktörsdrivna nationella satsningar blir allt viktigare i takt med de snabba samhällsförändringar som pågår i Sverige och globalt, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Utvärderingen, som genomförts av Faugert & Co Utvärdering i samarbete med Technopolis Ltd och Sweco Society, utgör underlag för myndigheternas beslut om fortsatt finansiering av programmen.

Läs utvärderingen på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Bredare samverkan än i tidigare satsningar

Programmen har bidragit till bredare samverkan inom forskning och innovation än tidigare offentliga satsningar och även många små och medelstora företag deltar. Från alla fem program finns exempel på projektresultat som har kommersialiserats av företagen som deltar. Företagen har stora förväntningar på framtida resultat i form av bland annat nya metoder, processer, varor och tjänster som på sikt förväntas ge dem ökad konkurrenskraft, omsättning och export.

Teknologispridning över branschgränser

Programmen har lyckats mycket väl med att åstadkomma nationell kraftsamling och mobilisering, såväl över traditionella branschgränser som längs värdekedjor. Det har skett en betydande spridning av teknologi mellan företag i olika branscher och det finns stora förväntningar på att det kommer att fortsätta.

Stärkt internationell konkurrenskraft för universitet, högskolor och forskningsinstitut

Universitet och högskolor och forskningsinstitut som deltar i programmen har fått en mer industrirelevant inriktning inom forskning och innovation som utgår från företagens behov. De uppger också att deras internationella konkurrenskraft har stärkts betydligt. Publikationer som tillkommit genom samarbeten inom programmen är till övervägande del av hög vetenskaplig kvalitet.

Om strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas på aktörsdrivna program genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. De ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. Samtliga program genomgår en omfattande utvärdering efter sex år. Under 2020 utvärderas de sex program som startade 2014.

Läs mer om strategiska innovationsprogram

Kontakt

Katrin Danerlöv
Analytiker, Vinnova
+46 8 473 30 26
katrin.danerlov@vinnova.se

Uppdaterad:11 december 2019