Kunskap för hållbar omställning

2019-10-31
Venus

Världen förändras. Behovet av global omställning och förnyelse är mer påtagligt än någonsin. Kunskapsbyggande, innovation och omställning är centralt och det är bråttom om vi ska ha en chans att nå de globala målen om en hållbar utveckling.

Vetenskapen kan visa vägen. Forskning har gett oss kunskap om vår tids stora utmaningar men också pekat framåt mot nya lösningar. Men insikter leder inte automatiskt till förändring. Faktaresistens och falska nyheter försvårar och förhindrar. Arbetet med partnerskap, mötesplatser, samlande program med fokus på innovation och användbara lösningar ökar därför i betydelse.

Sverige behöver satsa mer på forskning, innovation och kunskapsspridning. Det behövs investeringar i projekt kring frågor som forskare själva identifierar och i samlande forsknings- och innovationsprogram som möter våra stora samhällsutmaningar. För att nå lösningar på globala, regionala och lokala utmaningar krävs forskning inom alla discipliner liksom innovation, kommunikation och vetenskapliga sammanställningar av befintlig kunskap.

Tillsammans kan vi nå en hållbar omställning.

Formas föreslår

 • Att Sverige gör ytterligare kraftfulla investeringar i forskning och innovation för hållbar omställning
 • Att Formas forskningsanslag tillförs ytterligare medel under perioden 2021 till 2024 för att möjliggöra:
  • Ett nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten
  • Särskilda satsningarna för att förstärka områdena klimat, livsmedel, hållbart samhällsbyggande och biologisk mångfald
  • Stärkta möjligheter att bedriva forskarinitierad forskning
  • Fler kunskapssammanställningar som kan utgöra beslutsunderlag för olika samhällsaktörer
  • Flexibla insatser på forskning och innovation när snabba samhällsförändringar kräver det
  • Omfattande internationellt samarbeten för hållbar utveckling globalt, nationellt och lokalt
  • En modern styrning som bättre speglar Formas breda uppdrag – från forskning och innovation till kommunikation och kunskapssammanställningar.
Uppdaterad:31 oktober 2019
Sidansvarig: Elisabet Blomberg