30 miljoner kronor till forskning som gör samhällsbyggandet hållbart

2019-09-26
Ett projekt som får stöd handlar om att integrera ljuset som verktyg i stadsplaneringen. Foto: iStock

Ett av de 16 projekt som får stöd handlar om att integrera ljuset som verktyg i stadsplaneringen. Foto: iStock

Formas forskarråd har beslutat att dela ut över 30 miljoner kronor till 16 projekt som gör att forskning omsätts i praktisk verksamhet för ett hållbart samhällsbyggande. Projekten handlar om alltifrån att sprida kunskap om ljuset som verktyg för att skapa en trygg och säker stad till kommunikation med trädgårdsodlare om riskerna med främmande arter.

I början av 2019 öppnade Formas möjligheten att söka finansiering för projekt som bidrar till att kunskap baserad på forskning används av aktörer inom hållbart samhällsbyggande, särskilt kommuner och andra offentliga aktörer. Projekten skulle bygga vidare på aktuell forskning och kunde få finansiering under två år med maximalt två miljoner kronor. Omkring 90 ansökningar kom in till Formas. Nu har 16 av dessa beviljats finansiering.

-Med den här utlysningen har Formas stärkt förutsättningarna för att forskningen kommer till nytta i samhället. Projekten bidrar till kunskap inom en rad olika områden av hållbart samhällsbyggande, säger Hanna Ridefelt, forskningssekreterare på Formas.

Integrera ljuset som verktyg i stadsplaneringen

Ett av projekten som får stöd drivs av Göteborgs stad. Projektet ska undersöka hur ljus kan integreras i stadsplaneringen. Rätt ljus på rätt plats vid rätt tid kan göra staden trygg och säker, gynna hållbart resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik, men det kan också störa djur och växter. För att hitta bra lösningar krävs samverkan mellan kommunala och statliga aktörer, medborgare, civilsamhälle och näringsliv. Syftet med projektet är höja kunskapsnivån om ljus bland alla aktörer som arbetar med stadsplanering, men också att utveckla riktlinjer för Göteborgs stads belysning.

Kommunicera om riskerna med främmande arter

Ett annat projekt som får stöd drivs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet. Projektet vill ta fram riktlinjer för hur riskerna med främmande arter ska kommuniceras till privata trädgårdsägare. Främmande arter är till följd av klimatförändringar ett växande hot mot den inhemska biologiska mångfalden. Att bekämpa skador och kontrollera dem kostar flera miljarder varje år i Sverige. Privata trädgårdar är en vanlig inkörsport, då de flesta arter där är främmande. Behovet att kommunicera med trädgårdsägare om vad de kan göra för att stoppa spridningen av främmande arter är därför stort.​​

Utlysningen ​Från forskning till praktik – metoder och verktyg Länk till annan webbplats. genomförs inom ramen för det ​nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande Länk till annan webbplats.. Utlysningen är en av flera aktiviteter inom programmet för att stärka nyttiggörande av forskningen och bidra med kunskap och lösningar för att nå bland annat de globala hållbarhetsmålen.

Chalmers tekniska högskola: Smart Täthet. En webapplikation för att väga mellan täthetens konsekvenser.

Chalmers tekniska högskola: Tillsammans bygger vi – en metod för unga självbyggare att skapa hem och mötesplatser.

Göteborgs stad: Stadens samverkansprocess för ljusets roll i hållbar stadsutveckling.

Göteborgs universitet: Att fiska efter lösningar: från forskning till praktiska experiment för att sätta mål för en hållbar kustutveckling i Sverige.

Göteborgs universitet: Mot en hållbar styrning av svensk turism: samskapande strategier för ett hållbart samhällsbyggande i den offentliga turismsektorn.

IVL Svenska Miljöinstitutet: Från scenarier till förändring: Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå.

Linnéuniversitetet: Sektoriell beredskap för genomgripande renovering av villor: från forskning till praktik.

Lunds universitet: En modell för att utveckla och bygga plats genom mänskliga minnen.

Luleå Tekniska universitet: Processguide kring hur forskare och tjänstemän kan samverka kring energisystemsmodeller, i syfte att identifiera robusta och realiserbara åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål.

RISE, Research institute of Sweden: Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar.

RISE, Research institute of Sweden: Tillstånd- och konsekvensbaserad livslängdsbedömning av betongkonstruktioner för dricksvatten.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI: Kommunal implementering av användarstöd för sopsaltning på gång- och cykelvägar.

Stockholm Environment Institute, SEI: Accelerera mot Agenda 2030: Planering och genomförande för minskade klimatfotavtryck på lokal nivå.

Sveriges lantbruksuniversitet: Kartering av vatten med artificiell intelligens, som praktiskt verktyg för en hållbar vattenförvaltning och samhällsplanering.

Sveriges lantbruksuniversitet: Mot mer hållbar konsumtion av utsläppsrätter: ett verktyg för bedömning av sociala aspekter kring trädplanteringsprojekt i låginkomstländer.

Sveriges lantbruksuniversitet: Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter.

Kontaktpersoner

Uppdaterad:26 september 2019