Agenda för livsmedel på remiss

2019-06-27

Formas har i uppdrag att leda det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. De centrala delarna av den strategiska forskningsagendan för programmet finns nu i en första version och vi bjuder in dig och din organisation att lämna synpunkter på den.

Agendan är framtagen av Formas i samråd med de forskningsfinansiärer som ingår i den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Processen med att identifiera agendans strategiska innehåll har varit bred och omfattat dialog med näringsliv, forskningsutförare inom akademi och institut, forskningsfinansiärer, myndigheter, konsumentrepresentanter och andra intressenter. Den breda dialogen har varit utgångspunkten för att identifiera och sammanfatta de forsknings- och innovationsbehov som programmet och agendan bör prioritera de närmaste tio åren.

Vi vill nu gärna få in synpunkter på de centrala delarna av agendan i syfte att kvalitetssäkra processen och agendans strategiska innehåll.

Centrala teman och perspektiv

Det är endast de delar av agendan som utgör programmets prioriteringar – ”Centrala teman” och ”Tvärgående perspektiv” – som ingår i underlaget till denna remiss (Remissunderlag del 2). Viss bakgrundsinformation är också inkluderad (Remissunderlag del 1). I den färdiga agendan kommer centrala teman och tvärgående perspektiv att ramas in och kompletteras av ytterligare bakgrundsinformation, däribland en beskrivning av forskningslandskapet utifrån tidigare satsningar inom området, samt relevant information kring agendans genomförande och implementering.

Agendans centrala teman beskriver de utmaningsdrivna forsknings- och innovationsbehov som har identifierats i uppdraget om forskningsprogrammet och genom dialoger och analyser i agendaarbetet. Dessa teman ger en övergripande inramning av utmaningar inom livsmedelssystemet i ett tioårigt perspektiv. Forsknings- och innovationsbehoven kommer att konkretiseras i aktiviteter och satsningar i en kompletterande plan för implementering av det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Utöver centrala teman har även ett antal tvärgående perspektiv identifierats. Perspektiven är aspekter som är särskilt relevanta att beakta för livsmedelsforskning och -innovation, och som kan bidra till en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Remissunderlag Strategisk forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

En lista på de organisationer som bjuds in att lämna synpunkter finns på länken nedan. Inbjudan att lämna synpunkter går också till alla personer som har deltagit i våra dialoger inför agendan. Observera att om du är verksam vid någon av de organisationer som finns med i remisslistan uppmanar vi dig att samordna ditt svar med organisationens officiella svar, om möjligt.

Sista svarsdatum är torsdag 22 augusti 2019.

Hur ska jag besvara remissen?

Vi ser helst att du svarar på remissen via länken ovan. Om det inte fungerar med befintliga rutiner i din organisation så kan du skicka remissvar till registrator@formas.se (ange diarienummer 2019-02159), men följ då frågestrukturen som finns i detta underlag: Remissfrågor strategisk agenda för livsmedel , 92.7 kB.

Allmän handling

Observera att inkomna remissvar är en allmän handling som diarieförs. Om du väljer att svara via länken i detta mejl eller via Formas webbplats kommer en kopia av dina svar att skickas till din e-postadress.

Den 27 juni klockan 11.00 höll Formas ett webbinarium för att informera om remissen och svara på frågor. Det går att se webbinariet i efterhand.

Det nationella forskningsprogrammet för livsmedel ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet för livsmedel

Kontaktpersoner

Uppdaterad:28 juni 2019
Sidansvarig: Sofia Rickberg