Ris och ros i remissvar om STRUT

2019-06-20

Formas överlämnade i dag sitt remissvar om Styr och resursutredningens (STRUT:s) betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”. Remissvaret till utbildningsdepartementet innehåller både ris och ros.

Formas ställer sig bakom utredningens principiella utgångspunkter för styrning av högskolan, men tycker att dess bedömningar och förslag saknar ett hållbarhetsperspektiv. Arbetet med Agenda 2030 måste ingå i en professionell styrning av universitet och högskolor för att möta framtidens utmaningar och behov.

Formas ställer sig positivt till utredningens förslag om utökad samordning mellan utbildning och forskning genom en samlad proposition för högre utbildning och forskning vart fjärde år. En sådan proposition måste dock ta hänsyn till att mycket av dagens forskning sker i samspel med andra samhällsaktörer och bör göra detta för att hålla hög kvalitet och vara relevant.

Formas ställer sig negativt till utredningens förslag om att andelen direkta anslag till universitet och högskola ökas genom en omfördelning från statliga finansiärer. Det finns inga bevis för att en sådan förändring kommer att påverka forskningens kvalitet i positiv riktning.

Uppdaterad:28 juni 2019