2019-06-10

Om vi ska uppnå målen i Agenda 2030, och hitta lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar krävs mer forskning och innovation.

För att skapa ökad förståelse och få underlag för prioriteringar har Formas gett konsultbolaget Ramboll i uppdrag att genomföra en studie om hur Agenda 2030 påverkat och integrerats i andra länders policy, strategier och verksamhet inom forskning och innovation.

Den här studien är ett bidrag till det samtal som handlar om hur forskningsfinansiärer och forskningsutförare kan arbeta för att skapa forskningsbaserad kunskap i arbetet med att ta ytterligare steg mot målen i Agenda 2030.

Uppdaterad:11 juni 2019