Införandet av Plan S förskjuts ett år

2019-05-31

Plan S har nu genomgått en konsultation och de över 600 synpunkter som kom in har analyserats. Den reviderade implementeringsguiden innehåller flera förändringar, en av dem är att tidsplanen förskjuts ett år.

Formas och Coalition S har lyssnat på de synpunkter som inkommit under konsultationen. Tidsplanen för när kraven på öppen tillgång införs förskjuts därför ett år. Krav på omedelbar öppen tillgång kommer därmed att omfatta forskningsprojekt som får medel i utlysningar som öppnar efter 1 januari 2021. De första publiceringarna som omfattas av de nya kraven kommer således först runt 2024.

– Plan S är ett initiativ som syftar till en omfattande förändring av hela publiceringslandskapet. Att kraven på omedelbar öppen tillgång förskjuts ett år underlättar denna omställning och ger alla berörda bättre möjligheter att förbereda sig, säger John Tumpane, avdelningschef på Formas.

Även Plan S principer har uppdaterats. Där framhålls nu att finansiärernas kommer att anpassa sina riktlinjer för bedömning av forskningsansökningar till vad som följer av San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Det som ska avgöra är kvaliteten på vad som har publicerats, inte var det har publicerats

På Coalition S webbplats kan man läsa mer om den reviderade implementeringsguiden. Länk till annan webbplats.

Vad är Plan S?

Plan S är ett initiativ för omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vi befinner oss nu i en övergång till öppen vetenskap. Formas ser många fördelar med detta. Artiklar som publiceras öppet tillgängligt får till exempel större spridning och citeras oftare.

I dagsläget ligger många vetenskapliga artiklar bakom dyra betalväggar. Företag, beslutsfattare i kommuner och myndigheter, skolor och allmänheten är många gånger utestängda från att omedelbart ta del av den kunskap det allmänna har finansierat. Samtidigt ökar kostnaderna för vetenskapliga prenumerationer i en takt som gör det svårt även för universiteten att ta del av artiklar, något som blivit högst påtagligt i och med Bibsamkonsortiets uppsagda avtal med Elsevier.

– För att nå målen i Agenda 2030 måste vi bygga mer kunskap genom forskning och innovation. Det är också oerhört viktigt att hela samhället omedelbart får ta del av de senaste forskningsresultaten, då vi måste agera utifrån den bästa kunskapen, konstaterar Formas generaldirektör Ingrid Pettersson.

Läs mer om Formas arbete med öppen vetenskap och Plan S.

Uppdaterad:31 maj 2019