Rapport om för- och nackdelar med olika statliga finansieringsströmmar till forskning

2019-05-14

Vilka för- och nackdelar finns med olika statliga finansieringsströmmar till forskning? Det har den österrikiske analytikern Dr Michael Stampfer utrett på uppdrag av Formas.

Michael Stampfer har som oberoende analytiker, med hjälp av befintlig kunskap och litteratur samt en rådgivande grupp bestående av internationella forskare och experter, analyserat för och nackdelar med finansiering direkt till lärosäten, (basanslag) eller via forskningsfinansiärer (externa medel). Resultatet presenteras i ”Pros and Cons of distribution streams of governmental funding for research” - en rapport med internationellt perspektiv och fokus på EU-området.

Finns inte någon optimal fördelning

En av slutsatserna i rapporten är att det inte finns någon optimal fördelning av statliga finansieringsströmmar till forskning. En annan är att toppuniversitet är relativt okänsliga för formen av finansiering. Den enskilt viktigaste faktorn för att hålla hög vetenskaplig kvalitet inom ett lärosäte är, enligt rapporten, fokus på rekrytering och karriärmöjligheter.

Rapporten ser fördelar med direkta anslag för forskning till lärosäten. Dessa ger möjlighet till kontinuitet och stabilitet, samt kan ge möjlighet att utforska okonventionella idéer. Det finns också nackdelar såsom bristande tranparens och ökad risk för nepotism.

Rapporten ser också fördelar med extern finansiering av forskning: Möjlighet till ökad kvalitet och relevans, att få nya idéer prövade, fokus på tematiska områden och transparens. Nackdelar är kortsiktighet och risk för att konventionell forskning premieras.

För- och nackdelar i tre dimensioner

Stampfer avslutar rapporten med att sammanfatta för- och nackdelar med olika finansieringsströmmar i tre dimensioner: forskningskvalitet och forskningsgenerering – rekrytering, karriärmöjligheter och jämställdhet – relevans och nyttigggörande av forskning.

  • Chef för Wien Science and Technology Foundation, WWTF (sedan 2002).
  • Var tidigare programchef och policyanalytiker vid Österrikes utbildningsdepartement.
  • Har bland annat skrivit forskningsrapporter med fokus på EU:s ramprogram för forskning, deltagit i världshandelsorganisationen OECD:s Sverige-rapport 2012 och 2016 samt utvärderat forskningsprogram i Sverige och Norge.
  • Juris doktor vid Wiens universitetet.
Uppdaterad:16 maj 2019