Öppen vetenskap lyfts fram i regeringens färdplan

2019-04-26

Regeringen har nyligen beslutat om en nationell färdplan för det europeiska forskningsområdet, ERA. Planen innehåller prioriteringar och åtgärder för att stärka samarbetet. Ett av de prioriterade områdena är öppen vetenskap.

Öppen vetenskap framhålls i färdplanen som en demokratifråga för att hela samhället ska kunna ta del av den forskning som bedrivs med stöd av offentliga medel. Färdplanen nämner bland annat:

Den nationella riktningen är att forskningens produkter så långt det är möjligt ska uppfylla FAIR-principerna och att vetenskapliga publikationer som tagits fram med offentliga medel senast fr.o.m. 2020 bör bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras samt att utgifterna för vetenskaplig publicering ska vara transparenta.

Öppen vetenskap är också en fråga som Formas arbetar med, bland annat genom att delta i Coalition S - en internationell sammanslutning av forskningsfinansiärer som verkar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Ett annat prioriterat område i regeringens färdplan är att gemensamt möta samhälleliga utmaningar. Här betonas betydelsen av de nationella forskningsprogrammen som genomförs av Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Färdplanen konstaterar: 

Starkare fokus på samhällsutmaningar lanseras främst genom de tioåriga nationella forskningsprogrammen inom sju områden. Programmens strategiska forskningsagendor har ett brett, inkluderande och långsiktigt perspektiv. De nationella forskningsprogrammen fungerar som plattformar för EU- och internationella forskningssamarbeten.

Läs regeringens nationella färdplan för det europeiska forskningsområdet. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Formas nationella forskningsprogram.

Läs mer om Formas arbete med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och Coalition S.

European research area, ERA, som ibland kallas den femte friheten i EU, är en inre marknad för kunskap och forskare i Europa. ERA har en färdplan på EU-nivå, men medlemsländerna har uppmanats att ta fram egna färdplaner med prioriteringar och åtgärder för att stärka samarbetet. Sveriges regering har nu beslutat om en sådan för 2019-2020.

Uppdaterad:29 april 2019