Formas remissvar om internationaliseringsutredningen

2019-04-09

Vi har nu lämnat vårt remissyttrande angående betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Nedan sammanfattas Formas synpunkter.

Formas välkomnar utredningens utgångspunkt att Sverige bör arbeta mer målmedvetet med att öka attraktionskraften för Sverige som kunskapsnation. Att lösningen finns i stärkt utlandsnärvaro och stärkt samordning mellan befintliga aktörer är också en ansats som Formas delar.

Formas stödjer förslaget att bilda en plattform för internationalisering och göra den till en nod i kommande arbete med Sverige som kunskapsnation.

Formas anser att myndigheten bör ingå i den grupp av myndigheter som får detta som ett utpekat uppdrag och som delar på plattformens kärnuppgifter. Formas fokus på forskning för lösande av globala samhällsutmaningar och att göra detta genom gränsöverskridande samarbeten är något som särskiljer Formas och som gör att Formas har en central roll att fylla i kommande arbete med plattformen för internationalisering. Formas har också i dag ett omfattande internationellt samarbete varför myndigheten kan bidra med betydande kunskap och erfarenheter till plattformens arbete.

Uppdaterad:9 april 2019
Sidansvarig: Anders Clarhäll