Ny utlysning om hållbara vistelsemiljöer

2019-04-08

Alla samhällen, i såväl städer som på landsbygden, står inför avsevärda utmaningar för att kunna ställa om till att bli mer hållbara. Mot bakgrund av detta öppnar Formas nu en utlysning som syftar till att bidra med ökad kunskap om hur olika vistelsemiljöer, dvs. platser och utrymmen i den byggda miljöns mellanrum, utkanter och omland, kan bidra till omställningen till socialt och miljömässigt hållbara städer och landsbygdssamhällen.

– Utlysningen om hållbara vistelsemiljöer är en av våra största satsningar inom samhällsbyggnad någonsin! 120 miljoner kronor till viktig kunskapsuppbyggnad som också kommer att och stärka arbetet i Rådet för hållbara städer, säger Emma Gretzer, chef på avdelningen för Samhällsbyggnad på Formas.

Vistelsemiljöer har inte alltid en självklar del i gestaltande processer trots att de inrymmer möjligheter till svar och lösningar på städer och landsbygdssamhällens problem. Forskare från alla discipliner är välkomna att söka medel i utlysningen som har tre vägledande teman: blågrön infrastruktur, mötesplatser och offentliga rum, samt transportsystem för alla.

– Vi tror att den här utlysningen kommer att väcka intresse hos en stor bredd av forskare, säger Jon Loit, ansvarig forskningssekreterare för utlysningen. Projekten får gärna undersöka växelverkan mellan fler än ett av dessa teman.

– Vi hoppas såklart få in projekt med hög vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans, fyller forskningssekreterare Ann Rodenstedt i, och poängterar att utlysningen även välkomnar projekt som kreativt kopplar samman forskning med högre utbildning.

Formas kommer att som mest avsätta 120 miljoner kronor för utlysningen under åren 2019 till 2022. Finansiering kan som mest sökas för fyra år och högst två miljoner kronor per år och projekt. Beslut är planerat att fattas i november.

Uppdaterad:8 april 2019