Att involvera medborgare i vetenskapen – två nya rapporter om medborgarforskning

2018-10-25

Det finns tecken som tyder på att tilltron till forskning och forskare har minskat i delar av världen. Röster har höjts, bland annat från EU-kommissionen, för en demokratisering av vetenskapen. Kan ett bredare deltagande av medborgare öka forskningens relevans?

Medborgarforskning kan användas som metod för att demokratisera vetenskapen. För att identifiera och tydliggöra när och hur medborgarforskning kan bidra till att öka tilltron och forskningens relevans, gav Formas tre forskare i uppdrag att ta fram ett samlat kunskapsunderlag om ämnet. Kunskapsunderlaget innehåller en diskussion om olika former av medborgarforskning och innovation, och pekar också ut ett antal frågor för framtiden.

Läs rapporterna här

Inkluderande forskning och innovation
Malin Lindberg

Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering
Dick Kasperowski och Christopher Kullenberg

Uppdaterad:4 januari 2019