Ny rapport: Så kan forskning bidra i genomförandet av Agenda 2030

2018-10-05

Mer forskning behövs för att fylla de kunskapsluckor som hindrar oss att nå målen i Agenda 2030. En ny rapport som Stockholm Environment Institute, SEI, tagit fram på uppdrag av Formas, belyser hur svensk forskning kan bidra i detta samt forskningsbehov kopplat till olika hållbarhetsmål.

Studien belyser forskningens roll i genomförandet av Agenda 2030 samt identifierar forskningsbehov kopplade till specifika hållbarhetsmål. I rapporten finns även förslag på hur forskningspolitiken, såväl nationellt som internationellt, bättre kan orienteras mot genomförandet av Agenda 2030.

Arbetet med denna rapport har utförts av Stockholm Environment Institut, SEI, på uppdrag av Forskningsrådet Formas. I studien har forskningsbehov identifierats genom litteraturöversikter för tre mål, mål 12 (Konsumtion och produktion), mål 14 (Hav och marina resurser) och mål 17 (Genomförande och globalt partnerskap). Översikterna har sedan diskuterats vid expertworkshops med forskare och experter från myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, och därefter reviderats och sammanställts. Denna metod kan även vara ett sätt för vidare arbete med resterande Agenda2030-mål.

Ladda ner och läs rapporten här.

Uppdaterad:14 februari 2019