Kommande utlysning – Forskning om hållbara hav

2018-08-20

I höst öppnar en ny utlysning om hållbara hav som möjliggörs genom det globala forskningssamarbetet Belmont Forum som Formas är en del av.

Belmont Forum lanserar hösten 2018, i samarbete med Future Earth, en utlysning i syfte att stödja globala samarbeten mellan forskare och andra experter för att finna lösningar som främjar hållbart användande av världens hav och för att förstå och minska de negativa effekterna från klimatförändringar.

Denna utlysning, en så kallad Collaborative Research Action (CRA), avser att bidra till innovativa lösningar på utmaningar inom FN:s fjortonde mål för global hållbar utveckling: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Eftersom utmaningen är komplex, behövs integrerade, interdisciplinära och tvärsektoriella ansatser, som sammanför forskare från humaniora, samhälls- och naturvetenskap, såväl som företrädare för resursanvändare, industri, medborgarorganisationer och beslutsfattare. De sökande projektkonsortierna ska inrikta sig mot ett eller båda av följande ämnen:

Ämne 1 – Vägar mot ett hållbart och jämlikt nyttjande av haven

Detta ämne fokuserar kring påverkan på miljö, samhälle, kultur och ekonomi från utvinning av olika resurser (t.ex. fiske, akvakultur, muddring, gruvdrift av sand och mineraler) såväl som annat nyttjande av haven (t.ex. turism, fartygstrafik). Forskningen ska inrikta sig på påverkan av sådana ekonomiska aktiviteter på ekosystemen, på samhället inklusive hälsofrågor, kultur och ekonomi, liksom på de sociala systemens kapacitet att hantera denna påverkan.

Ämne 2 – Förklara och minimera påverkan från klimatförändringar

Vår kapacitet att använda haven på ett hållbart sätt påverkas av vår förståelse för förändringar i haven på olika skalor, samt de synergistiska och additiva effekter som kan uppstå av olika förändringar. Forskningen inom detta ämne bör inkludera frågeställningar kring interaktioner mellan olika påverkansfaktorer, såsom klimatförändringar, försurning, föroreningar och syrebrist; biologiska processer såsom förändringar i artutbredning och biodiversitet; samt fysikaliska processer såsom förändringar i havsströmmar, temperatur och havsnivå.

Dessa utmaningar är naturligtvis mycket komplexa och kräver därför verkligt transdisciplinära ansatser med forskare från a) samhällsvetenskap/humaniora/ekonomi och b) naturvetenskap/ teknologi, såväl som c) företrädare för samhället och dess organisationer. Projekten ska redan i planeringsstadiet integrera användare och intressenter genom så kallad "co-design", "co-development" och "co-implementation".

Ett viktigt kriterium är att varje konsortium ska ha stöd från minst tre deltagande finansiärer, från tre olika länder och minst två kontinenter. Konsortiepartners som inte är berättigade till stöd från de deltagande finansiärerna kan delta i projektet på egen bekostnad.

Denna utlysning avser att stödja medelstora forskningsprojekt med en varaktighet på 3 till 4 år. Ansökningsprocessen omfattar två steg, som inleds med en obligatorisk registrering och beskrivning av projektet, varefter utvalda projekt bjuds in att inlämna en fullständig ansökan.

Utlysningen öppnar i slutet av september, alternativt i början av oktober 2018, via Formas och Belmont Forum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt hos övriga deltagande finansiärer.
Uppdaterad:28 december 2018