Formas remissvar angående internationalisering av universitet och högskolor

2018-06-07

Internationaliseringsutredningen som arbetar på uppdrag av regeringen har presenterat sitt delbetänkande i form av en strategisk agenda för internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:3). Vi på Forskningsrådet Formas har fått möjligheten att kommentera delbetänkandet som ett inspel till utredningens fortsatta arbete. Utredningen presenterar sitt slutbetänkande 31 oktober 2018.

Sammantaget välkomnar Formas en ökad ambitionsnivå för den svenska högskolans internationalisering såsom den presenteras i utredningens strategiska agenda. Många av förslagen är i linje med Formas tankar om önskad utveckling för svensk forskning och högre utbildning. Särskilt positivt ser vi på att utredningen betonar högskolans roll i att lösa globala samhällsutmaningar och att öka synergierna mellan internationalisering av utbildning och forskningens internationella samarbeten.

Formas välkomnar också utredningens förslag om stödformer för samarbete med de länder som nyligen fasats ut ur biståndet. Vi tycker ansvaret stödformerna ska delas mellan de forskningsfinansierande myndigheterna utefter den ämnesmässiga ansvarsfördelning som råder idag. Formas erfarenhet av stöd till utmaningsdriven forskning gör myndigheten till en viktig aktör i detta sammanhang.

Formas menar att multilaterala avtal för forskningssamarbete generellt är att föredra framför bilaterala. Forskningsfinansiering genom multilaterala avtal möjliggör ett större urval av möjliga samarbetsparter, de har potential att bli tidsmässigt mer kontinuerliga och därför mer inarbetade finansieringsformer för såväl finansiärerna som för sökande forskargrupper.

Läs mer:

Formas remissvar , 100 kB, öppnas i nytt fönster.

Internationaliseringsutredningens betänkande En strategisk agenda för internationalisering, SOU 2018:3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad:9 april 2019