60 miljoner till forskning om hållbar turism och besöksnäring

2018-05-28

Turism- och besöksnäringen i Sverige omsätter stora summor och sysselsätter många människor, men forskningen inom området är fragmenterad och behöver stärkas. Därför planerar Formas nu en utlysning som ger ett antal forskningssamarbeten möjlighet att vidareutvecklas under fyra år.

- Hur turism- och besöksnäringens dynamiska utveckling förhåller sig till Agenda 2030-arbetet och de nationella miljömålen är en viktig fråga. Forskning kan bidra till att lösningar utarbetas för att säkra näringens hållbara utveckling. Det handlar om synergier men också konflikter mellan olika mål och samhällssektorer, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Frågeställningarna inom det här temat finns både på samhälls- och företagsnivå och har många hållbarhetsaspekter. Det kan till exempel handla om digitalisering, landsbygdsutveckling, skydd av naturmiljöer, social hållbarhet, vad som skapar attraktivitet, hur olika sektorer samspelar och hur aktörer samverkar.

Turism- och besöksnäringen berör och påverkar samhällsområden som livsmedel, skogsbruk, rennäring, fiske, samhällsplanering, mark- och vattenanvändning, infrastruktur, byggande, digitalisering, biologisk mångfald, kultur samt relationen mellan olika platser och områden, lokalt och nationellt. Turism- och besöksnäringen är också en mycket viktig arbetsgivare, särskilt för kvinnor, nyanlända och ungdomar. Denna bredd kan skapa såväl synergier som konflikter mellan näringens utveckling och mål inom andra samhällssektorer.

De senaste åren har besöksnäringen i Sverige omsatt drygt 270 miljarder kronor per år.

Formas utlysning till forskning om hållbar turism och besöksnäring omfattar 60 miljoner kronor till forskningsprojekt om upp till 5 miljoner kronor per år under fyra år.

Utlysningen öppnar för ansökningar i juni 2018, med ansökningsperiod under sommaren.

Uppdaterad:23 december 2018