Formas får plats i Rådet för hållbara städer

2017-12-19

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för hållbara städer för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer. Formas är en av tio myndigheter som kommer ingå i rådet.

Medlemmarna i rådet utgörs av myndigheternas chefer och en representant för kommunerna. De kommer samarbeta med ett nätverk av experter från de tio myndigheterna, samt en expert som företräder kommunerna, som utses av Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är hedrande att Formas får en plats i Rådet för hållbara städer. Arbetet i rådet kommer vara viktigt för det fortsatta arbetet och samverkan inom hållbar stadsutveckling, där Formas redan fått en större roll under 2017 i och med inrättandet av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Rådet ska fungera som ett nationellt forum för att stärka och genomföra regeringens politik för hållbara städer och skapa förutsättningar för att nå nationella klimat- och miljömål. Ordförande för rådet blir Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro och Boverket får i uppdrag att inrätta ett kansli som ska stödja rådet i arbetet.

– Som tidigare kommunpolitiker med ansvar för stadsutveckling var det tydligt att staten lyste med sin frånvaro i dessa frågor. När det nu byggs mer än på mycket länge finns ett stort behov av att på nationell nivå peka ut en riktning och vara en tydligare aktör i arbetet med hållbar stadsutveckling, säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande.

De myndigheter som ingår i rådet förutom Formas och Boverket är Vinnova, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket samt en representant för länsstyrelserna. I samband med inrättandet av Rådet för hållbara städer avslutas också arbetet inom Plattformen för hållbar stadsutveckling.

Uppdaterad:23 december 2018