Hur och var publicerar sig Formasfinansierade forskare?

Rapporten syftar till att ge en förståelse för hur publiceringsmönster och publiceringslandskapet ser ut för de forskare som Formas finansierat mellan år 2020–2022.

Bild

Rapporten kan ses som en uppföljning till den tidigare rapporten ”Hur publicerar sig Formasfinansierade forskare idag?” (Nordin & Åberg, 2020), vilken togs fram 2020 men med något reviderade frågor. Vid det tidigare tillfället beställdes det statistiska underlaget från Kungliga biblioteket (KB). Till den här rapporten har Formas själva tagit ut statistik.

I den tidigare rapporten från 2020 efterfrågades en genomlysning av hur Formas policy för öppen tillgång till publikationer kunde påverka olika forskare och framför allt, hur den kan påverka samarbeten såväl nationellt som internationellt. Frågorna är fortfarande högaktuella och kommer att ligga i fokus även denna gång. Speciellt intressant kan vara att se hur Formas krav på omedelbar öppen tillgång som trädde i kraft den 1 januari 2021 efterlevs.

Avsikten är att ta fram en rapport på årlig basis, för att kunna följa förändringar i forskarnas publiceringsmönster och hur utvecklingen mot öppen tillgång fortskrider. Fokus är att visa på trender. Med andra ord ingår ingen analys över hur och varför vissa mönster har vuxit fram under den valda tidsperioden eller vad de kan ha för konsekvenser.

  • År:

    2024-03-19
  • ISBN:

    978-91-540-6207-2
  • Beteckning:

    R4:2024
Uppdaterad:2 maj 2024