Independent observers’
report on a pilot review of
the principles of the research
funding process

Två oberoende observatörer har granskat Formas process att bereda projektansökningar och hur myndigheten lever upp till de principer som finns för hur processen ska gå till. Projektet har genomförts som en pilot för att prova nya angreppssätt och observatörerna har följt arbetet i Formas årliga öppna utlysning. En del av resultaten handlar om att föreslå rutiner för hur den här typen av granskning ska kunna göras återkommande och tillämpas på olika typer av Formas utlysningar.

Bild

Resultat av granskningen

Beredningsprocessen på Formas får mycket beröm av observatörerna och inte minst lyfter de fram att ordförande och ledamöterna i beredningsgrupperna har högt förtroende för processen, att den bedöms som rättvis och transparent och att beredningen leder fram till att de bästa projekten beviljas finansiering. Saker som bör utvecklas handlar framför allt om tydligare information och rutiner, samt klarare styrning av beredningsgruppernas arbete från Formas. Till dessa utpekade utvecklingsområden hör bland annat rutinerna kring rekrytering av panelledamöter, beslut om vilka ansökningar som ska tas upp för diskussion på panelmötet, liksom panelens arbete med att ranka ansökningarna, samt behov av enhetliga och kvalitetssäkrade skrivna yttranden.

  • År:

    2024-04-18
  • ISBN:

    978-91-540-6208-9
  • Beteckning:

    R5:2024

Har du frågor om rapporten?

Uppdaterad:23 april 2024