Formas omvärldsanalys januari-september 2022

omslag Formas omvärldsanalys

Att bevaka och analysera vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. På Formas ser vi ett värde i att alla medarbetare är med och analyserar vad som händer i omvärlden. Många ögon, öron och hjärnor är en styrka när vi ska fånga upp de händelser och trender i vårt samhälle som kan påverka vår verksamhet.

De omvärldsspaningar som vi tillsammans har samlat in under våren 2022 vittnar om att hållbarhets- och klimatfrågor är på agendan inom många områden och på många nivåer. En direkt effekt är att vi ser en ökad efterfrågan på hållbarhetsexperter från en mängd olika organisationer. Vårens spaningar vittnar också om det osäkra omvärldsläge vi befinner oss i, med krig i Europa som tog vid precis när Covid-19-pandemin började ebba ut. Vi ser ett ökat fokus på beredskap och säkerhet, samtidigt som kriser börjar bli det nya normala.

Mycket händer också i omvärlden inom våra sakområden: Inom samhällsbyggande kretsar mycket kring kommuner som omställningsledare, klimatanpassning av byggd miljö och arkitekturens roll i att skapa goda livsmiljöer för alla. Inom areella näringar står livsmedelsförsörjning och beredskap högt på agendan. Även skogens roll och markens viktiga roll i klimatomställningen är fortsatta fokusområden. Inom miljö kretsar mycket kring hur samhället bäst anpassas till ett förändrat klimat, hur vi får hållbara hav och vatten, kemikalier, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald. Synergier mellan klimatanpassning och biologisk mångfald har blivit allt tydligare. Rapporten tar också upp pågående energiomställning, en minskad globalisering och kampen om fakta. Och avslutningsvis; kommer rymden närmare hållbarhetsfrågorna?

Kontakt

Uppdaterad:20 oktober 2022
Sidansvarig: Therese Woodhill