Formas omvärldsanalys våren 2022

omslag Formas omvärldsanalys

På Formas bedriver vi ett systematiskt omvärldsarbete där alla medarbetare löpande omvärldsbevakar. Spaningar samlas ihop löpande på avdelningarna. Varje halvår samlas sedan spaningar från samtliga avdelningar ihop, tillsammans med spaningar från ledningsgrupp, till en gemensam pool. En gång per år inkluderas också spaningar från Forskarrådet och Rådet för evidensbaserad miljöanalys.

De spaningar som vi gjort under hösten 2021 och den här omvärldsrapporten vittnar om att vi är inne i ”the decade of action”, en tid där det är dags att agera här och nu för att de globala hållbarhetsmålen ska kunna nås. Helhetsgrepp genomsyrar många områden, samtidigt som målkonflikter och en risk för urvattning av hållbarhetsbegrepp aktualiseras. Rapporten tar också upp att Sverige har låg självförsörjningsgrad av livsmedel och att livsmedelssektorn nyligen klassats som samhällsviktig och särskilt prioriterad i läge av kris av regeringen, en fråga som i högsta grad ytterligare aktualiserats i och med det osäkra omvärldsläge Europa befinner sig i.

Notera att omvärldsanalysen gjordes innan Rysslands innovation av Ukraina den 24 februari 2022. Spaningarna i analysen påverkas alla av kriget, men i olika grad, och på några har vi särskilt noterat detta.

Kontakt

Uppdaterad:19 april 2022
Sidansvarig: Therese Woodhill