Almsjuka och askskottssjuka – pågående forskning i Sverige

Rapportomslag med titeln Almsjuka och askskottssjuka – pågående forskning i Sverige

Ask och alm ingår bland de trädslag som utgör ädellövskogen och de förekommer ofta som solitära träd i alléer, parker och lövtäckta hagmarker. Få andra trädarter är så starkt förknippade med det svenska kulturlandskapet. Men både ask och alm är starkt hotade av invasiva svampsjukdomar. Almsjuka och askskottssjuka är idag spridda över trädens hela svenska utbredningsområde och dödligheten, speciellt för drabbade almar, är mycket hög.

I den här rapporten redovisar Formas regeringsuppdrag om pågående svensk forskning om almsjuka och askskottssjuka. Här ingår forskning om spridning och sjukdomsförloppet i drabbade träd, om insamlingar av växtmaterial från träd som förefaller motståndskraftiga och påbörjade försök att förädla fram resistenta träd. Vi redovisar också pågående projekt att hejda sjukdomarnas spridning och att bevara livskraftiga bestånd.

Om mer omfattande forskning och förädling ska komma till stånd för att rädda alm och ask behöves en ny och tematiskt inriktad satsning; en satsning som erbjuder långsiktig finansiering och som motiveras med ansats i naturvård och kulturmiljövård.

 • Författare:

  Anders Clarhäll och Sofia Berlin Kolm
 • År:

  2022-03-15
 • ISBN:

  978-91-540-6154-9
 • Beteckning:

  R3:2022
Uppdaterad:16 mars 2022