Formas omvärldsanalys våren 2021

Omslag omvärldsanalys våren 2021

För att vi ska kunna bedriva en effektiv och framåtsträvande verksamhet, behövs en gedigen omvärldsbevakning. Formas har ett systematiskt arbete med omvärldsbevakning där de flesta medarbetare deltar i någon form.

Spaningar samlas ihop löpande på Formas avdelningar. Varje halvår samlas sedan dessa spaningar in från avdelningarna samt även från ledningsgrupp och Forskarråd, till en gemensam pool av spaningar. En omvärldsgrupp, med representanter från alla avdelningar, väljer sedan ut ett antal av dessa spaningar för konsekvensanalys där medarbetare från hela Formas bjuds in att delta. Analysen genomfördes den 19 februari och cirka 15 medarbetare deltog för att identifiera konsekvenser dessa spaningar kan ha för Formas och föreslå potentiella aktiviteter. Detta kan sedan vara ett underlag i till exempel verksamhetsplaneringen, som budgetunderlag eller i vår kompetensutveckling.

Spaningarna är indelade i spaningar kopplade till Formas interna arbete, omvärldsspaningar som är av mer generell karaktär samt omvärldsspaningar inom sakområden.

Uppdaterad:11 juli 2022