Utvärdering av Formas nationella forskningsprogram

Hur identifieras forskningsbehov och utmaningar i samverkan? Sker en strategisk koordinering av forskningsfinansiering och andra aktiviteter? Används resurser på ett ändamålsenligt sätt? Finns förutsättningar för måluppfyllelse och samhällsnytta?

Det var några av de frågeställningar som undersöktes i en utvärdering av Formas nationella forskningsprogram. Fokus för denna första utvärdering av tre planerade är på programmens organisation och styrning. Utvärderingen bygger i huvudsak på 33 kvalitativa intervjuer med representanter på Formas, programkommittéer, arbetsgrupper, Formas forskarråd och ett urval av externa intressenter som på olika sätt har medverkat i programmens utformning eller genomförande. Därutöver har dokumentstudier genomförts av programdokumentation och underlag om genomförda utlysningar och andra aktiviteter.

De nationella forskningsprogrammen

Regeringen beslutade 2017 att ge Vetenskapsrådet, Forte och Formas uppdraget att inrätta sex nationella forskningsprogram. 2018 fick Formas även i uppdrag att inrätta ett sjunde program inom livsmedel. Formas är sedan dess värd för tre nationella forskningsprogram – klimat, hållbart samhällsbyggande samt livsmedel. Programmen har finansierat forskning, tagit fram strategiska forskningsagendor samt genomfört aktiviteter, allt tillsammans med samverkande forskningsfinansiärer och efter inspel från samhällsaktörer inom respektive område.

De nationella forskningsprogrammen är breda, tioåriga satsningar med det övergripande syftet att:

 • skapa förutsättningar för forskning att bidra till att möta utpekade samhällsutmaningar, och
 • stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och andra samhällsaktörer.

Utvärdering av Formas tre program

För att få underlag till effektivisering och utveckling av programmen har en utvärdering av Formas nationella forskningsprogram genomförts under 2020. Ramboll har haft i uppdrag från Formas att undersöka hur ändamålsenligt och effektivt organisationen och styrningen av Formas tre nationella forskningsprogram har verkat så här långt. Ramboll bedömer att programmen är på god väg att etableras som nationellt samlande plattformar inom respektive forskningsområde och att programmen har bidragit till bättre forskningssamordning och relevanta utlysningar, men lämnar också rekommendationer för att stärka den fortsatta utvecklingen och genomförandet av programmen:

 • Tydliggör roller, ansvar och nyckelprocesser i programmen för alla samverkande parter i programmen.
 • Bejaka och dra nytta av forskningsfinansiärernas olika roller i forsknings- och innovationssystemet och skapa ett lärande kring hur denna typ av samverkan kan bedrivas.
 • Hitta tydligare former för löpande involvering av olika aktörer och behovsägare för att säkerställa att programmen svarar mot relevanta utmaningar och forskningsbehov.
 • Författare:

  Ramboll
 • År:

  2020-11-11
 • ISBN:

  978-91-540-6124-2
 • Beteckning:

  R4:2020
 • Sidor:

  43
 • Språk:

  Svenska

Kontaktpersoner

Uppdaterad:13 november 2020
Sidansvarig: Karla Anaya-Carlsson