Forskning och innovation som löser samhällsutmaningar

Det behövs kunskap för att nå målen i Agenda 2030. Det är utgångspunkten för det arbete som Formas bedriver.

För att stärka vår förmåga och vässa våra beslutsunderlag har vi därför under de senaste åren har tagit fram en rad olika analyser, rapporter och arbetat med att formulera forskningsagendor för att bättre förstå och utveckla våra och andras förutsättningar att möta våra stora samhällsutmaningar.

I den sammanställning som du hittar här nedanför har vi samlat sådant material som utgör utgångspunkt för vårt fortsatta arbete. Det är våra frågeställningar, men de flesta analyser är gjorda av fristående aktörer eftersom vi alltid strävar efter att få våra frågor belysta ifrån olika håll. Allt för att stärka vår förmåga att arbeta utifrån evidensbaserad kunskap.

Agenda 2030 och våra verksamhetsområden

Vindkraftverk i skogslandsskap med solnedgång i bakgrunden.

En rad rapporter belyser på olika sätt vad de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 betyder för Formas och våra verksamhetsområden. På vårt uppdrag har Stockholm Environment Institute identifierat forskningsbehov inom tre av hållbarhetsmålen (mål 12 Länk till annan webbplats., 14 Länk till annan webbplats. och 17 Länk till annan webbplats.) inom Agenda 2030.

Vi har ställt oss frågan hur olika länders strategier och verksamheter inom forskning och innovation påverkas av Agenda 2030 och låtit Ramboll göra en analys kring detta. Vi har också försökt kika lite på vad framtiden kan betyda inom våra områden. Läs om de sju skiften som Kairos Future ser kommer att påverka vår verksamhet under 2020-talet. Dessutom hittar du vårt remissvar på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande.

 


Rapport

Forskning för Agenda 2030

Stockholm Environment Institute

Rapport

Hur Agenda 2030 påverkar strategier och verksamhet inom forskning och innovation

Ramboll

Rapport

Sju skiften – Omvärldsförändringar som påverkar Formas verksamhet under 2020-talet

Kairos Future

Remissvar

Remissvar över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Hur stärker vi vetenskaplig kvalitet?

Vindskraftverk bland skog med solnedgång

För att få ett brett och välunderbyggt beslutsunderlag har Formas låtit genomföra två studier som båda behandlar frågan om hur vetenskaplig kvalitet kan säkerställas. Den ena beskriver hur statliga betalningsströmmar kan fördelas, den andra hur processer kan utformas, för att bidra till att den vetenskapliga kvaliteten upprätthålls och om möjligt förstärks.

Båda rapporterna Pros and Cons of Distribution Streams och Studie om vetenskaplig kvalitet är skrivna på engelska och har varit en del av de underlag som bidragit till den analys som kommer till uttryck i vårt remissvar på Styr- och resursutredningens betänkande.Rapport

Pros and Cons of Distribution Streams of Governmental Funding for Research

Dr. Michael Stampfer

Rapport

Så kan vi öka kvalitén i svensk forskning
“An unprecedented increase”

Dr. Michael Stampfer

Rapport

Studie om vetenskaplig kvalitet

Technopolis

Remissvar

Remissvar över Styr- och resursutredningens betänkande

Strategiska planer och resultat

Ovan och under vattenytan. Vattnet stänker mot himlen från simmande person.

Formas driver tre av de sju pågående nationella forskningsprogram. Programmen är tioåriga och drivs i samverkan med andra forskningsfinansiärer, myndigheter och relevanta aktörer.

Programmen styrs utifrån definierade forskningsagendor och syftar till att lösa olika samhällsutmaningar. Formas tre program stöder forskning kring klimat, kring hållbart samhällsbyggande och kring livsmedel. Två agendor, den om klimatutmaningarna och den om hållbart samhällsbyggande är fastställda. Den tredje, om livsmedelsforskning är under sommaren 2019 på remiss.

Formas har också i uppdrag att genomföra evidensbaserade miljöanalyser vars syfte är att skapa beslutsunderlag som ska stärka vår förmåga att nå de svenska miljömålen. En första analys med fokus på Östersjön beskriver vad klimatförändringar kan betyda för marina miljöer och ger en bild av kunskapsläget och en sammanställning av befintlig forskning inom området.

 


Strategisk forskningsagenda

Forskning för att möta klimatutmaningarna

Strategisk forskningsagenda

Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande

Miljöanalys

Effekter av klimatförändringar och ökade koldioxidhalter på den marina miljö

Uppdaterad:26 oktober 2020
Sidansvarig: Elisabet Blomberg