Hur påverkas vattenlevande organismer av avloppsvatten?

Denna forskningssammanställning avser att ta reda på hur behandlat avloppsvatten påverkar vattenlevande organismer i Sverige.

Bakgrund

Avloppsvatten från kommunala reningsverk innehåller ofta rester av olika sorters föroreningar. Hur påverkas vattenlevande organismer av avloppsvatten som är renat med konventionell teknik? Gör det någon skillnad om avloppsvattnet renats med mer avancerad rening än den som vanligen används idag?

Bakgrunden till hur frågan kom till Formas och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk översikt.

Metod

Forskningen på området kommer att sammanställas i form av en systematisk översikt. Syftet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och rättvisande svar som möjligt på en fråga, utifrån vad forskningen sammantaget säger. Metodiken är strikt vetenskaplig och präglas av systematik och transparens. Vi följer de internationella riktlinjer för systematiska översikter inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidence Länk till annan webbplats..

Tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter (representanter från myndigheter och intresseorganisationer) har vi tagit fram en genomförandeplan. Genomförandeplanen har granskats av oberoende experter och redovisar vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra.

När den systematiska översikten är klar kommer den också att granskas av oberoende experter och publiceras här. Den systematiska översikten beräknas bli färdig våren 2022.

Projektgrupp

Sakkunniga forskare:

Magnus Breitholtz Länk till annan webbplats. (ordförande), Professor i ekotoxikologi, Stockholms universitet
Bethanie Carney Almroth Länk till annan webbplats., Professor i ekotoxikologi och zoofysiologi, Göteborgs universitet
Joakim Larsson Länk till annan webbplats., Professor i miljöfarmakologi, Göteborgs universitet
Karin Wiberg Länk till annan webbplats., Professor i organisk miljökemi, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Från Formas:

Tanja Näslund, Projektledare
Sten Anttila, Biträdande projektledare
Charlotte Åberg, Informationsspecialist

Intressentrepresentanter:

Maximilian Lüdtke, Naturvårdsverket
Christina Berglind, Vattenmyndigheterna
Peter Sörngård & Anna Norström, Svenskt vatten
Carl-Johan Berneli, Sveriges kommuner och landsting, SKL

Uppdaterad:7 mars 2022