Vilken effekt har myggbekämpning med Bti på ekosystem?

Denna forskningssammanställning avser att få fram ett objektivt och vetenskapligt kunskapsunderlag inför tillståndsbeslut. För närvarande råder en viss osäkerhet kring de ekologiska riskerna med Bti-behandlingar hos tillståndsgivande myndigheter. Detta är särskilt problematiskt när Bti-behandlingar är aktuella i naturskyddsområden.

Bakgrund

Extrema förekomster av översvämningsmygg är ett återkommande problem i delar av Sverige, framförallt i vissa områden runt nedre Dalälven. I Sverige består problem kopplade till mygg i huvudsak av att de är ett stort irritationsmoment för människor som bor och vistas i området. Myggförekomsterna kan bli så stora att de hindrar både människor och husdjur från att vistas utomhus.

För att bekämpa myggorna används det biologiska bekämpningsmedlet Bti. Bti är mycket verksamt mot mygg, knott och andra liknande insekter, men när dessa blir färre kan andra effekter på ekosystemet uppstå. Formas sammanställer nu kunskapen från tillgänglig forskning om sådana indirekta effekter på miljön.

Bakgrunden till hur frågan kom till Formas och förutsättningarna för att sammanställa forskningen beskrivs närmare i en förstudie. Rådet för evidensbaserad miljöanalys beslutade utifrån förstudiens slutsatser att frågan ska utredas i form av en systematisk översikt.

Metod

Forskningen på området kommer att sammanställas i form av en systematisk översikt. Syftet med en systematisk översikt är att ge ett så objektivt och rättvisande svar som möjligt på en fråga, utifrån vad forskningen sammantaget säger. Metodiken är strikt vetenskaplig och präglas av systematik och transparens. Vi följer de riktlinjer för systematiska översikter inom miljöområdet som har arbetats fram av Collaboration for Environmental Evidence Länk till annan webbplats..

Tillsammans med sakkunniga forskare och intressenter (representanter från myndigheter och intresseorganisationer) har vi tagit fram en genomförandeplan. Genomförandeplanen har granskats av oberoende experter och är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Evidence Länk till annan webbplats.. I genomförandeplanen redovisar vi vilka metoder vi ska använda och vilka avgränsningar vi ska göra.

När den systematiska översikten är klar kommer den också att granskas av oberoende experter genom tidskriften Environmental Evidence. Vi kommer även skriva en svensk rapport och publicera den här. Rapporten beräknas bli färdig våren 2023.

Projektgrupp

Sakkunniga forskare:

Brendan McKie Länk till annan webbplats., Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Brigitte Poulin Länk till annan webbplats., forskningsinstitutet Tour du Valat, Frankrike.
Mirco Bundschuh Länk till annan webbplats., Universität Koblenz-Landau, Tyskland.
Richard Hopkins Länk till annan webbplats., University of Greenwich i London, Storbritannien.

Från Formas:

Magnus Land, projektledare.
Ida Envall, biträdande projektledare.
Charlotte Åberg, informationsspecialist

Uppdaterad:9 december 2022