Effekter av klimatförändringar och ökade koldioxidhalter på den marina miljön

Omslag till Formas inspel (Öppna som PDF)

Den här rapporten är en analys av kunskapsläget kring effekter av klimatförändringar och havsförsurning på marina ekosystem och hur de kan hanteras inom havsförvaltningen. Rapporten innehåller en sammanställning av befintlig forskning med fokus på Östersjön och ger en bild av vad forskningen inom området främst har fokuserat på.

Haven är av mycket stor betydelse för både klimatsystemet och samhället. Haven fungerar som en broms för den globala uppvärmningen, genom att en stor del av koldioxiden från mänskliga utsläpp hittills tagits upp av vattnet. Haven förser oss också med en mängd olika nyttor som direkt används av samhället, till exempel fiske och rekreation. Den globala uppvärmningen försämrar dock havens klimatreglerande funktion. Havens resurser påverkas också av både uppvärmning och försurning från ökade koldioxidhalter i atmosfären.

För att bidra till arbetet med ett bevarande och hållbart nyttjande av haven har Miljömålsberedningen fått i uppdrag att föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete. Som ett led i detta arbete har Formas Miljöanalys genomfört en sammanställning av befintlig forskning om klimatförändringar och havsförsurning, med fokus på Östersjön. Sammanställningen har genomförts genom en systematisk, men begränsad, sökning efter forskningslitteratur. Den ger en bild av vad den marina forskningen om Östersjön främst har fokuserat på. I vissa fall går det även att säga något om vad forskningen är överens om, eller vilka osäkerheter om forskningsläget som finns.

 • Författare:

  Forskningsrådet Formas
 • År:

  2019-05-31
 • ISBN:

  978-91-540-6111-2
 • Beteckning:

  R5:2019
 • Sidor:

  67
Uppdaterad:26 oktober 2020