Grön omställning och arbetsliv – Kunskapsläge och fortsatta forskningsbehov

Det pågår en grön omställning i samhället för att motverka klimatförändringar och miljöförstöring och hantera dess konsekvenser, nå målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Ofta framhålls att den gröna omställningen ska uppnås med innovation, förnyelse av industrin och förändrade konsumtionsmönster.

Att arbetslivet kommer påverkas av den gröna omställningen är ett rimligt antagande. Gemensamt såg Forte och Formas därför ett behov av mer kunskap kring hur. Hur kan arbetssätt och arbetsmiljö komma att förändras? Nya yrken kommer sannolikt att uppstå och andra försvinna och hur kan samhället möta nya kompetensbehov?

I rapporten ” Grön omställning och arbetsliv” beskriver författarna vad begreppet grön omställning kan innefatta, de pekar ut teoretiska riktningar, och branscher som antas påverkas. I uppdraget ingick också att göra en översikt av befintlig forskning. Det visade sig finnas mycket begränsat med forskning i Sverige som kombinerar perspektiven klimat, innovation och arbetsliv. Sådan forskning behövs för att samhället ska kunna arbeta proaktivt med utbildning och omställning för att sänka utsläppen av koldioxid, och för att framtidens arbetsliv ska vara hälsosamt och inkluderande.

 • Författare:

  Peter Bjerkesjö, Fanny Isaksson Lantto, Mikael Malmaeus, Johan M. Sanne, Malin Wennerholm
 • År:

  2021-03-29
 • ISBN:

  ISBN: 978-91-88561-39-8
 • Sidor:

  69
 • Språk:

  svenska

Mer information

Rapporten beställdes av forskningsråden Forte och Formas och är en gemensam satsning tillsammans med utlysningen Grön omställning och arbetsliv. Kortversionen är framtagen av Socialfondens temaplattform för hållbart arbetsliv med ESF-rådet som tänkt målgrupp.

Uppdaterad:4 oktober 2021
Sidansvarig: Therese Woodhill