Remissvar över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat innehållet i slutbetänkandet av Agenda 2030-delegationens förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling (SOU 2019:13) utifrån myndighetens roll som finansiär av forskning och innovation för en hållbar utveckling inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggnad.

Sammanfattning

Formas delar Agenda 2030-delegationens ansats om att förstärkt kapacitet hos ordinarie styr- och beslutsprocesser är rätt väg framåt för integrering av agendan i svensk offentlig förvaltning. Att betona agendan genom tillägg i myndighetsförordningen är ett led i denna förstärkning som Formas välkomnar. Att redovisningen av genomförandet inkluderas som en del av arbetet med budgetpropositionen är också ett bra förslag för att se till att Agenda 2030 blir del av stora politiska beslut och något som kommer att genomsyra svensk statsförvaltning.

Vi välkomnar förslaget om att inrätta en kommitté som ska arbeta med uppföljning, utvärdering och förslag till åtgärder för genomförandet av Agenda 2030. En hög andel forskare i kommittén är viktigt för kommitténs rådgivande roll och kommitténs legitimitet som expertorgan. Vi erbjuder oss också att fungera som värdmyndighet för kommittén och dess sekretariat.

Formas ställningstagande

Som ett forskningsråd för hållbar utveckling utgör Agenda 2030 en central del av Formas verksamhet. Detta gäller både i vår framåtblickande målsättning och hur vi orienterar verksamheten mot samhällsutmaning­ar, men också rent praktiskt som till exempel hur vi väljer att inrikta våra utlysningar utefter agendans mål.

Formas konstaterar att betänkandet i stora drag överensstämmer med myndighetens synsätt att Agenda 2030 bör få större genomslag i svensk statsförvaltning och integreras mer systematiskt. Inte minst ställer vi oss positiva till att delegationen lyfter fram utmaningsdriven forskning och innovation som centralt för hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Sverige har möjlighet att även fortsättningsvis verka för att utmaningsdriven forskning och hållbar utveckling får stor plats i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. I dessa sammanhang har Formas en viktig funktion som nationell forskningsfinansiär, men också som aktiv och pådrivande aktör i internationella sammanhang.