Formas inspel till regeringens utredning om styrning av lärosäten

Regeringen beslutade i april 2017 att tillsätta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten för att se över och utveckla styrningen av universiteten och högskolorna, inklusive resurstilldelningen. Vi på forskningsrådet Formas har fått möjlighet att kommentera utredningens övergripande modellförslag och formulerat ett inspel med våra synpunkter. Den färdiga utredningen ska redovisas senast den 3 december 2018.

Sammantaget tycker Formas att utredningen presenterar goda argument för varför finansieringsmodellen behöver ses över och ändras, framförallt för att säkerställa en mer ändamålsenlig finansiering av högre utbildning och forskning samt ett bättre samspel mellan lärosätenas tre uppgifter - utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Utgångspunkten för våra kommentarer och kompletterande förslag är att ett nytt system för högskolesektorns styrning och resurstilldelning ska vara transparent, överblickbart och kvalitetsdrivande. Det finns flera frågor som vi gärna ser att utredningen behandlar mer ingående i sitt slutbetänkande, bland annat frågor om jämställdhet, öppen vetenskap och EU-finansiering. Generellt efterlyser vi en mer nyanserad syn på betydelsen av externa medel och forskningsfinansiärernas roll i systemet. Här vill vi även se en bredare dialog om vilka kostnader som ska bekostas av basanslag och vilka som bekostas av externa medel.

I korthet innebär modellförslaget i utredningen att basanslagen för utbildning och forskning slås samman i en pott, att basanslaget till lärosätena ökas - så att en mindre andel extern finansiering behövs, att styrningen görs i form av överenskommelser på fyra år och att forskningspropositioner breddas till propositioner för högre utbildning, forskning och innovation. Dessutom poängteras vikten av samordnad uppföljning.

Uppdaterad:14 februari 2019