Lågfrekvent buller från ventilationsanläggningar

Ljudnivån upplevs besvärande trots att uppmätta ljudnivåer är "godkända" enligt de bestämmelser som finns. Krav och riktlinjer saknas för lågfrekvent ljud och den mätmetod som vanligen används undervärderar störningen.

Skriften vänder sig i första hand till dig som planerar, projekterar, bygger och förvaltar arbetslokaler. Redovisade exempel är hämtade från kontorsmiljö, men lösningarna är tillämpliga även i andra lokaler, skolor, sjukhus, bostäder, etc.

Vi vill visa hur man kan undvika lågfrekvent ljud från installationer i befintliga byggnader och vid nyproduktion. I en första del beskrivs och förklaras begreppet lågfrekvent ljud. Vi redovisar hur mätningar bör utföras och diskuterar rimlig bullernivå. Lämpliga riktvärden anges. I en andra del redovisas hur de vanligaste orsakerna till lågfrekvent buller kan undvikas. En checklista tar upp tio problempunkter och ger förslag på olika lösningar.

 • Författare:

  Redaktör: Gunilla Billgren
 • Förlag:

  Byggforskningsrådet
 • År:

  1992-01-01
 • ISBN:

  978-91-540-5533-4
 • Beteckning:

  T6:1993
 • Sidor:

  24
 • Språk:

  SV
Uppdaterad:7 februari 2019